Provoz školy v době od 10.5.2021

V týdnu od 10. 5. se budou prezenčně vzdělávat žáci 7. a 9. ročníku, žáci 6. a 8. ročníku se vzdělávají distančně.

Účast žáků na prezenčním způsobu vzdělávání je podmíněna negativním testem na Covid 19. Žáci 2. stupně se budou testovat  vždy v pondělí a ve čtvrtek hned po příchodu do školy. Žák, který přijde do školy později (nebo i v jiný den), bude testován bezprostředně po svém příchodu.

V pondělí, prosíme, aby žáci 9. r. z důvodu testování přišli do školy v 7h 10 min, žáci 7.r. v 7 h 25 min. Ve čtvrtek se časy otočí. Vstup do školy bude probíhat běžným vchodem.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Jednoduchý přehled postupů – Testovaný žák je negativní/pozitivní 

Zákonný zástupce žáka může škole udělit souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy v případě, že byl žák pozitivně testován, nebo byl pozitivně testován jeho spolužák či pracovník školy, se kterým byl žák v delším kontaktu. Škola bude zákonné zástupce žáka o této skutečnosti informovat. Pokud souhlas neudělí, bude žák pod dohledem pracovníka školy čekat na vyzvednutí v izolační místnosti.

Souhlas se samostatným odchodem žáka. 

 

Pokud žák vykazuje nebo uvádí, že pociťuje níže uvedené příznaky, zvolte místo návratu do školy raději telefonickou konzultaci s dětským lékařem. Děkujeme.

 

Příznaky onemocnění Covid-19:
- zvýšená tělesná teplota
- suchý kašel, dušnost, rýma/ucpaný nos
- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
- ztráta chuti a čichu, bolest hlavy
- bolest v krku, bolest svalů a kloubů

Základní podmínky pro přítomnost žáků ve škole:
- všichni musí mít chirurgickou nebo nano roušku po celou dobu pobytu ve škole, učitelé respirátory
- pravidelná dezinfekce rukou
- časté větrání
- nesmí se zpívat
- sportovní činnosti jsou povoleny pouze venku, je u nich uvedena výjimka a žáci nemusí nosit ochranu dýchacích cest (tedy roušku nebo respirátor). I při sportovních činnostech ve škole je však nutné zachovat homogenitu tříd, chlapci a dívky z jedné třídy budou mít tedy tělocvik společně.
- učitelé jazyků mohou mít při výuce štít, musí dodržovat odstup 2 m

Výuka ve škole probíhá podle běžného rozvrhu. V pondělí budou mít Tv žáci 7.r. s panem uč. Chadimou, ve středu žáci 9.r. s paní uč. Hronovou.

O velké přestávce budou žáci v případě příznivého počasí venku v areálu školy za dodržení homogenity tříd. V případě nepříznivého počasí budou ve třídách.

Na oběd budou žáci chodit po 5. vyučovací hodině. Všem žákům byly obědy přihlášeny. Kdo nemá zájem o odebírání obědů, odhlásí si oběd u vedoucí ŠJ. Ve ŠJ budou sedět žáci 7. a 9. r. odděleně.

Po obědě budou žáci v případě příznivého počasí venku v areálu školy za dodržení homogenity tříd. V případě nepříznivého počasí budou ve třídách.

Žádáme rodiče, aby do školy nevstupovali. Děkujeme. (Vstup cizích osob je možný pouze v opodstatněných případech). 

Rozvrhy v týdnu od 10.do 14.5.2021

Prezenční výuka

1.roč 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  Po

Čj 

 Aj

Tv

Čj  

Hv 

 

 

 

Út  

Čj 

 Prv  

 Čj  

 

 

 

 

St  

Čj  

 

Tv  

Čj  

 

 

 

 

Čt   

Čj  

  

Čj  

Prv  

 

 

 

 

Pá 

Čj  

Vv 

 

 

 

 

Prezenční výuka

2.roč 

Po 

Čj

Prv 

Čj

Tv 

 

 

 

 

Út 

Čj 

Aj 

Čj

 

 

 

 

St 

Čj 

Prv 

Tv

 

 

 

 

Čt 

Čj 

Vv 

Pć 

Čj

 

 

 

Čj  

Hv 

Čj 

 

 

 

 

Prezenční výuka

3.roč 

Po 

Čj

M

Prv

Tv 

  Čj  

 

 

 

Út 

Čj  

Aj 

Čj

  Prv 

 

 

 

St 

Aj

Čj 

Prv 

Tv

 Čj

 

 

 

Čt 

Čj 

M

Vv

  

 

 

 

Pá 

Aj 

Hv

Čj 

Čj 

 

 

 

  Distanční výuka 

4. ročník

7.50 – 8.35 h

 8.45 - 9.30 h

9.50 – 10.35 h

10.45 -11.30 h

11.40 – 12.25 h

Pondělí

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Teplý M

 

 

úterý

Třídní učitelka Čj

 

 

 

Třídní učitelka Pd

Mgr. Čejková Aj

středa

 Třídní učitelka Čj

Mgr. Teplý M

 

 

 

 

čtvrtek

Mgr. Čejková Aj

 

Třídní učitelka Čj

 

 

pátek

Mgr. Teplý M

Třídní učitelka Čj

 

 

Třídní učitelka Vl

 

 Distanční výuka 

5. ročník

7.50 - 8.35 h

8.45 - 9.30 h

9.50 – 10.35 h

10.45–11.30 h

11.40-12.25 h

Pondělí

 

Mgr. Teplý M

Třídní učitelka Čj

 

 

úterý

 

Třídní učitelka Čj

 

Mgr. Čejková Aj

Třídní učitelka Pd

středa

Mgr. Teplý
M

Třídní učitelka Čj

 

 

 

 

čtvrtek

Mgr. Teplý
M

Třídní učitelka Čj

 

 

 

pátek

 

Mgr. Čejková Aj

 Třídní učitelka Čj

 

Třídní učitelka Vl

 Distanční výuka 

6.roč 

Po 

Čj

M

Aj

Z

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Čj 

F 

Ov 

Inf  

 

 

 

St 

Čj

M

Aj 

D

 

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj

F

Z

Inf

Aj 

 

Hv 

 

Pá 

Čj

M 

D 

Vv 

 Vv

 

 

 

 Prezenční výuka 

7.roč 

Po 

M

Čj

Aj

Z

Př 

 

Tv

Tv 

Út 

Nj 

Ov 

F  

 

Rv 

St 

M

Nj

Čj 

 Aj

 

   

Čt 

Čj

Aj 

 

Hv 

 

Pá 

Čj 

D

Vv 

 Vv

 

 

 

Distanční výuka  

8.roč 

Po 

M

F

Čj

Ch

Aj 

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Nj

Čj 

Z  

 

Pvd

BFChp 

St 

D

Čj

M

Ch 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Z 

Aj 

Čj

Nj 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

M

Př 

Aj 

 Ov

     

Prezenční výuka

9.roč 

Po 

Aj

F

Ch

M

Čj

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Aj

Př 

Čj 

Nj  

 

Pvd

BFChp 

St 

Ch

D

Nj 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

Čj 

Aj 

 Ov

 

 

 

 Žlutě vyznačené předměty – výuka on-line v aplikaci MS Teams.

Na předměty, které nejsou označeny žlutě, bude zasílána samostatná práce přiměřeného rozsahu učiteli těchto předmětů rovněž přes aplikaci MS Teams a s uvedením, dokdy má být práce odevzdána.

Vážení rodiče, milí žáci,

v rámci třídnických hodin 4. – 9. ročníku proběhne v průběhu května dotazníkové šetření na téma Klima třídy. 

 

Klima školní třídy je sociálním, skupinovým jevem, který je vytvářen svými tvůrci a současně na ně zpětně působí. Představuje trvalejší sociální a emocionální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají žáci a učitelé v interakci (Lašek, 2001). Jednou z metod zkoumání klimatu školní třídy je námi použitý dotazník KLIT.

Dotazník obsahuje 27 tvrzení, která ilustrují tři prvky (oblasti) tvořící klima třídy. Respondent reaguje na jednotlivá tvrzení podle toho, do jaké míry s tvrzením souhlasí či nesouhlasí na čtyřbodové škále Lickertovského typu od silně souhlasím (4) po silně nesouhlasím (1) (střední hodnota byla záměrně vynechána, aby se dotazovaný musel vyhnout průměrné hodnotě).

Sledované oblasti klimatu třídy:

1) suportivní klima třídy (12 položek) – žáci zde popisují vztahy ve třídě a mezi spolužáky, míru kooperace a soudržnosti

2) motivace k negativnímu školnímu výkonu (9 položek) – žák uvádí míru svého zájmu (nezájmu) o školu, tendenci nevynikat, vyhýbat se neúspěchům, nevěřit si

3) sebeprosazení (6 položek) – představuje tendenci k jisté individualizaci výkonu, ale i spoléhání na sebe, nižší míru kooperace, touhu vyniknout, jednat účinně

Dotazníky jsou vyplňovány anonymně. Nikdo nevyplňuje své jméno ani jiné identifikační údaje. Nikdo se tedy nemusí bát, že bude prozrazeno, jak v dotazníku odpovídal.

Informace k platbě stravného za měsíc  duben 2021


Peníze za obědy za měsíc duben 2021 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 7.5.2021 do 12.5.2021 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete zde.

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

Distanční výuka

1. ročník

8.45 h

 9.50 h

Pondělí

Mgr. Čejková Aj

 Třídní učitelka Čj, M

úterý

Konzultace s třídní učitelkou

 

středa

Třídní učitelka Čj, M

 

čtvrtek

Třídní učitelka Čj, M

 

pátek

 

 
 
Distanční výuka 

2. ročník

8.45 h

9.50 h

Pondělí

 

Třídní učitelka Čj

úterý

Mgr. Čejková Aj

Třídní učitelka M

středa

 

Mgr. Jiroutová Prv

čtvrtek

 

Třídní učitelka Čj/M

pátek

 

Třídní učitelka Čj

 Distanční výuka 

3. ročník

7.50 h

8.45 h

9.50 h

10.45

Pondělí

 

 

 

Třídní učitelka Čj

úterý

 

Třídní učitelka M

 Mgr. Čejková Aj 

 

středa

 

 

 

Mgr. Jiroutová Prv

čtvrtek

 

 

 

Třídní učitelka M

pátek

Mgr. Čejková  Aj

 

 

Třídní učitelka Čj

Prezenční výuka

4.roč 

Po 

Čj

Čj

M

Pd  

Tv 

 

  Pč 

 

Út 

Čj 

Vl 

Pd 

Aj  

 

 

 

St 

Čj

M

Čj 

Hv 

 Tv

 

 

 

Čt 

Aj

M

Čj

Vv 

Vv 

 

 

 

Pá 

Čj 

Aj 

Vl

 Inf

 

 

 

Prezenční výuka  

5.roč 

Po 

Čj

M

Čj

Pd 

Tv  

 

  Pč

 

Út 

M

Čj 

Vl 

Aj 

Pd  

 

 

 

St 

M

Čj

Čj 

Hv

 Tv

 

 

 

Čt 

Čj

Aj 

Vv 

Vv 

 

 

 

Pá 

Aj 

Čj 

Inf

 Vl

 

 

 

 Prezenční výuka 

6.roč 

Po 

Čj

M

Aj

Z

Př  

 

Tv

Tv

Út 

Čj 

Ov 

Inf  

 

 

 

St 

Čj

M

Aj 

D

 Př

 

 

 

Čt 

Čj

F

Z

Inf

Aj 

 

Hv 

 

Pá 

M

Čj 

Vv 

 Vv

 


Distanční výuka 

7.roč 

Po 

M

Čj

Aj

Z

Př 

 

Tvch 

Tvch  

Út 

M

Nj 

Ov 

F  

 

Rv 

St 

M

Nj

Čj 

 Aj

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

F

Čj

Aj 

Z 

 

Hv 

 

Pá 

Čj

M 

D

Vv 

 Vv

 

 

 Prezenční výuka

8.roč 

Po 

M

F

Čj

Ch

Aj 

 

 

 

Út 

Nj

Př 

Čj 

Z  

 

Pvd

BFChp 

St 

D

Čj

Ch 

 Hv

 

Tv 

Tv

Čt 

Aj 

Čj

Nj 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

Př 

Aj 

 Ov

 

 

 

Distanční výuka 

9.roč 

Po 

Aj

F

Ch

M

Čj

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Aj

Př 

M

Čj

Nj  

 

Pvd

BFChp 

St 

Ch

D

Nj 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj 

*M 

F 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

*Z 

Čj 

Aj

 Ov

 

   

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v týdnu od 3. 5. se budou prezenčně vzdělávat žáci 6. a 8. ročníku, žáci 7. a 9. ročníku se vzdělávají distančně.

V průběhu prvního adaptačního týdne nebudou žáci ústně ani písemně zkoušeni, nebude probíhat známkování a nebudou zadávány domácí úkoly.

V týdnu od 10. 5. se budou prezenčně vzdělávat žáci 7. a 9. ročníku, žáci 6. a 8. ročníku se vzdělávají distančně.

Účast žáků na prezenčním způsobu vzdělávání je podmíněna negativním testem na Covid 19. Žáci 2. stupně se budou testovat  vždy v pondělí a ve čtvrtek hned po příchodu do školy. Žák, který přijde do školy později (nebo i v jiný den), bude testován bezprostředně po svém příchodu.

V pondělí, prosíme, aby žáci 8. r. z důvodu testování přišli do školy v 7h 10 min, žáci 6.r. v 7 h 25 min. Ve čtvrtek se časy otočí. Vstup do školy bude probíhat běžným vchodem.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Jednoduchý přehled postupů – Testovaný žák je negativní/pozitivní 

Zákonný zástupce žáka může škole udělit souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy v případě, že byl žák pozitivně testován, nebo byl pozitivně testován jeho spolužák či pracovník školy, se kterým byl žák v delším kontaktu. Škola bude zákonné zástupce žáka o této skutečnosti informovat. Pokud souhlas neudělí, bude žák pod dohledem pracovníka školy čekat na vyzvednutí v izolační místnosti.

Souhlas se samostatným odchodem žáka.  

Pokud žák vykazuje nebo uvádí, že pociťuje níže uvedené příznaky, zvolte místo návratu do školy raději telefonickou konzultaci s dětským lékařem. Děkujeme.

 

Příznaky onemocnění Covid-19:
- zvýšená tělesná teplota
- suchý kašel, dušnost, rýma/ucpaný nos
- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
- ztráta chuti a čichu, bolest hlavy
- bolest v krku, bolest svalů a kloubů

Základní podmínky pro přítomnost žáků ve škole:
- všichni musí mít chirurgickou nebo nano roušku po celou dobu pobytu ve škole, učitelé respirátory
- pravidelná dezinfekce rukou
- časté větrání
- nesmí se zpívat
- sportovní činnosti jsou povoleny pouze venku, je u nich uvedena výjimka a žáci nemusí nosit ochranu dýchacích cest (tedy roušku nebo respirátor). I při sportovních činnostech ve škole je však nutné zachovat homogenitu tříd, chlapci a dívky z jedné třídy budou mít tedy tělocvik společně.
- učitelé jazyků mohou mít při výuce štít, musí dodržovat odstup 2 m

Výuka ve škole probíhá podle běžného rozvrhu. V pondělí budou mít Tv žáci 6.r. s panem uč. Chadimou, ve středu žáci 8.r. s paní uč. Hronovou.

Distanční výuka žáků 7. a 9. r. probíhá podle přiloženého rozvrhu.

7.roč 

Po 

M

Čj

Aj

Z

Př 

 

Tvch 

Tvch  

Út 

M

Nj 

Ov 

F  

 

Rv 

St 

M

Nj

Čj 

 Aj

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

F

Čj

Aj 

Z 

 

Hv 

 

Pá 

Čj

M 

D

Vv 

 Vv

 

 

 

 

9.roč 

Po 

Aj

F

Ch

M

Čj

 

Tvch 

Tvch  

Út 

Aj

Př 

M

Čj

Nj  

 

Pvd

BFChp 

St 

Ch

D

Nj 

 Hv

 

Tvd  

Tvd 

Čt 

Čj 

*M 

F 

 

Vv 

Pč 

Pá 

D

*Z 

Čj 

Aj

 Ov

 

 

 

Žlutě vyznačené předměty – výuka on-line v aplikaci MS Teams, předměty s označením* jsou v rozvrhu zařazeny místo jiného předmětu, který je v tuto dobu zařazen při prezenční výuce

Na předměty, které nejsou označeny žlutě, bude zasílána samostatná práce přiměřeného rozsahu učiteli těchto předmětů rovněž přes aplikaci MS Teams a s uvedením, dokdy má být práce odevzdána.

O velké přestávce budou žáci v případě příznivého počasí venku v areálu školy za dodržení homogenity tříd. V případě nepříznivého počasí budou ve třídách.

Na oběd budou žáci chodit po 5. vyučovací hodině. Všem žákům byly obědy přihlášeny. Kdo nemá zájem o odebírání obědů, odhlásí si oběd u vedoucí ŠJ. Ve ŠJ budou sedět žáci 6. a 8. r. odděleně.

Po obědě budou žáci v případě příznivého počasí venku v areálu školy za dodržení homogenity tříd. V případě nepříznivého počasí budou ve třídách.

Žádáme rodiče, aby do školy nevstupovali. Děkujeme. (Vstup cizích osob je možný pouze v opodstatněných případech).

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist