OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садкa
Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

                    o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

                    o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 27.6.2022 od 13 do 15 h

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Trstěnice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 1

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи: 8

 

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (žádost nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (запит доступний у чесько-українській версії  можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Trstěnice dne/дата 10.6.2022

Mgr. Simona Kubešová
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

 

 

 

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023

  

 Dne 5. května 2022 od 10:00 do 15:00 hodin

Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednout v MŠ v době od 7:30 do 15:30 hodin.

K zápisu přineste vyplněnou žádost (potvrzenou lékařem), rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2022 dovrší 5 let věku (pokud již nechodí do MŠ).

V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel: 739 743 568 

 

 

 

 

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

   Ředitelka Základní školy a mateřské školy Trstěnice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 I. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením 

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

4

Trvalý pobyt ve smluvních obcích

2

Trvalý pobyt v jiné obci

1

Věk dítěte do 31.8.2022**

2 roky věku

0

3 roky věku

2

4 roky věku

3

5 let věku

5

Součet bodů

 

 

Individuální situace dítěte

 

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

1

Zaměstnanost matky

1

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

1

Opakované podání žádosti

1

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

3

 

Součet bodů

 

 

Celkový součet bodů

 

 

 

   * Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění

 k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

  ** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k individuální situaci dítěte nebo se situace bude řešit losováním a jeho podmínky stanoví ředitelka školy.

 

III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

                                                                                                                     Mgr. Simona Kubešová,

                                                                                                                        ředitelka školy

 

V Trstěnici dne:   

 

 Informační schůzka pro rodiče nových dětí se uskuteční v úterý 22.6.2021 od 16.00 hodin v mateřské škole. Bude dokončeno přijímací řízení dětí a proto je účast všech nutná i když děti nastoupí později.

Vážení rodiče, 

vláda na svém jednání 29. dubna rozhodla, že se od 3. května vrátí do mateřských škol i děti v našem kraji. Provoz bude probíhat standardním způsobem - bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ. 

I délka provozu bude bez omezení – tj 6.30 – 16.30 hodin.

Prosíme o nahlášení přítomnosti vašeho dítěte v MŠ v co nejkratším čase z důvodu přihlášení stravy.

 

                                                                                Simona Kubešová, ředitelka

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí.

Budeme dodržovat následující pravidla:

- v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,
   děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
- časté větrání
- nesmí se zpívat

- sportovní činnosti jako součást vzdělávání je v mateřské škole umožněna


U vstupu do budovy školy a v  šatně MŠ jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Zde si zákonní zástupci vydezinfikují ruce.
Děti si v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provedou dezinfekci rukou, a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve školce. Mateřská škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 

Účast dětí na prezenčním způsobu vzdělávání je podmíněna negativním testem na Covid 19. Děti se budou testovat  vždy v pondělí a ve čtvrtek hned po příchodu do školy. Dítě, který přijde do školy později (nebo i v jiný den), bude testováno bezprostředně po svém příchodu.

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

Pokud dítě vykazuje nebo uvádí, že pociťuje níže uvedené příznaky, zvolte místo návratu do školky raději telefonickou konzultaci s dětským lékařem. Děkujeme.

- zvýšenou tělesnou teplotu
- suchý kašel, dušnost, rýmu / ucpaný nos
- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
- ztrátu chuti a čichu, bolest hlavy
- bolest v krku, bolest svalů a kloubů

Žádáme všechny rodiče o pozorné přečtení informačních letáků a shlédnutí instruktážního videa. Obdobným způsobem bude probíhat testování vašich dětí. Testování budou provádět rodiče pod dohledem pověřeného pracovníka v prostorách šatny MŠ. Rodiče vyčkají na výsledek testu.

Více informací ZDE. 

Naše škola obdržela LEPU testy. Instruktážní video k testování. https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Pro děti – Jak bude testování probíhat? 

Jednoduchý přehled postupů – Testovaný žák je negativní/pozitivní 

 

Více informací včetně nejčastějších dotazů najdete na stránkách: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

V případě  dalších dotazů se obracejte na učitelky MŠ či vedení školy.

 

Péče o děti rodičů vybraných profesí od 12. 4.2021

Dne 11. 4. 2021 skončí nouzový stav a s ním i platnost opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 včetně jeho dodatků. Péči o děti rodičů vybraných profesí tak již od 12. 4. 2021 nebudou realizovat pověřené školy a školská zařízení, ale na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 budou o tyto děti pečovat jejich kmenové mateřské školy (děti z MŠ bez rozdílu věku). 

Uvedeným opatřením MZ se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

  

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist