PROGRAMY  PRIMÁRNÍ  PREVENCE    2019/2020

1. třída  

Začátek – adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy    27. 9. 2019 

Šikana, škádlení a já - Dobrodružství na hranicích. Interaktivní zážitkový program, během kterého se žáci dozví, co je ještě škádlení, ale co už šikana. Co dělat, když se cítím šikanován a co dělat, když vidím, že je šikanován někdo jiný.    2. 3. 2020 

2. + 3. třída

Začátek – adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy    27. 9. 2019 

Naše tělo jako domov – Interaktivní zážitkový program, během kterého žáci pochopí své tělo jako svůj domov a kouření, energy drinky a sladké nekvalitní jídlo jako příklady návyků, které tělo ničí.

                                                                                                                             2. 3. 2020

4. + 5. třída

Stonožka – Posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese  22. 4.  

Aby učení nebylo mučení - Interaktivní program, během kterého účastníci získají motivaci              a výbavu (jak se naučit se učit) ke zdravému řešení problému s obtížemi s učením se.   25. 11. 2019

Říkat ano, říkat ne - Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkretní aplikace skrze scénky v různých situací.    2. 3. 2020

Selektivní prevence 5. roč. - 10. 12. 2019, 6. 3. 2020, 3. 4. 2020

6. + 7. třída

Krok za krokem – prevence rizikového chování ve třídním kolektivu – agrese, šikana; posílení tolerance mezi žáky   28. 4. 2020 (6. i 7. roč.)

Kult krásného těla - Prevence poruch příjmu potravy a sebepoškozování. Charakter vs. Image. Důraz na správné sestavení životních hodnot a nebezpečnost urážek a zesměšňování vzhledu.

                                                                                                                           2. 3. 2020

8. + 9. třída

Krok za krokem – prevence rizikového chování ve třídním kolektivu – agrese, šikana; posílení tolerance mezi žáky   8. roč. 15. 4. 2020, 9. roč. 22. 1. 2020

Ledová země – Hra o finanční gramotnosti - 4 hodinová zážitková hra s post-apokaliptickou tématikou. Člověk jako dobrý správce. Dluhové pasti. Dlouhodobé rozhodování.     2. 3. 2020 

 Zápis ze 7. schůze žákovského parlamentu

Přítomni byli: zástupci tříd, ředitelka školy a metodik prevence

Program:

1. Zhodnocení školního roku, třídních výletů

2. Seznámení s organizací závěrečného týdne

    Po - výuka dle rozvrhu

      Út - Branný den (Hasiči, 1. pomoc – Červený kříž, Střelba ze vzduchovek)

      St – rozdávání sešitů, výkresů, úklid třídy

      Čt – volný den (program dle domluvy jednotlivých tříd s třídními učiteli)

      Pá - rozdávání vysvědčení

 Zápis z 6. schůze žákovského parlamentu

 

Přítomni byli: zástupci tříd, ředitelka školy, metodik prevence

 

Program:

1. Zhodnocení akcí:

Preventivní programy pro 1. stupeň (hodnoceny kladně)

Den Země – beseda s myslivcem, domluva náhradního termínu pro praktické ukázky

 

2. Školní řád – připomenutí pravidel, poučení o ochraně svého zdraví a zdraví svých spolužáků,

o zákazu činnosti zdraví škodlivé a nošení tabákových výrobků do školy

 

3. Ovoce a mléko do škol – žákům bylo vysvětleno, že si sami nemohou brát výrobky z beden,

paní asistentky jim podle počtu výrobky rozdají do jednotlivých tříd

 

4. Preventivní opatření a poučení vztahující se ke komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů

a internetové sítě

- jakékoli urážky, pomluvy, nadávky, které jsou navíc písemně doložitelné, jsou nepřípustné

- vhodnější forma je osobní rozhovor, kde si navzájem mohou obě strany problém vyjasnit otevřeně

- třídnické hodiny budou opět zaměřeny na podporu dobrých vztahů ve třídě

 

5. Připomínky z řad žáků:

- nákup sportovních pomůcek (míčky apod.) a dofouknutí míčů na pobyt venku v době

velké přestávky

- doplňování papírových ručníků a toaletních papírů na WC (kontrola)

- oprava toalety – protíká WC

- nákup nových pastelek do družiny

 Dne 26. 2. 2019 proběhl na naší škole preventivní program zaměřený na téma RASISMUS. Zúčastnili se ho žáci 4. - 7. ročníku. Žáci si rozšířili znalosti o lidských rasách a národnostech. Seznámili se  s pojmy rasismus, diskriminace, xenofobie. Projekt byl veden formou diskuze a skupinové práce.

Nejvíce žáky bavilo přiřazování známých osobností k jednotlivým rasám a následně jejich začlenění do mapy světa. Žáci se také poučili o projevech  a důsledcích rasismu. Na závěr programu žáci vyplnili pracovní list, kde se mohli k této problematice vyjádřit svými vlastními názory. Cílem programu bylo, aby si žáci uvědomili, že jsme si všichni rovni a jakékoliv projevy rasistického chování jsou v České republice považovány za trestný čin. Foto zde.

 Zápis z 5. schůze žákovského parlamentu

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, p. ředitelka a metodik prevence

Program:

1. Připomenutí úklidu oblečení v šatnách a obuvi na chodbách, dodržování pořádku v okolí školy,    zhášení světel ve třídách a na toaletách

2. Zhodnocení preventivních programů (2. stupeň) a Karneval (1. stupeň) – pozitivní reakce

3. Vztahy mezi žáky v rámci třídních kolektivů a mezi dětmi 1. a 2. stupně 

     - pravidla slušného chování, konflikty řešit s dospělou osobou 

4. Akce školy: 

    - návštěva statku u Kmoškových v Trstěnici – programy pro žáky od 4. do 9. ročníku + MŠ 

    - spolupráce 1. a 9. ročníku (výrobky pro předškolní děti k zápisu)

5. Připomínky: 

    - jídelna – oprava dveří v šatně u jídelny, pokrývka hlavy p. kuchařek

    - chlapecké WC – rozbité dveře, oprava prahu

    - dodržování pořádku ve třídách – výuka v jiných než kmenových třídách 

    - slušnost mladších dětí ke starším žákům    

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist