Zápis ze 4. schůze žákovského parlamentu

 
Přítomni byli: ředitelka školy, metodik prevence, zástupci tříd (případně jejich náhradníci)
 
Program:
1. Zpětná vazba k připomínkám žáků z minulé schůze
    - WC – pořízení klíčů na chlapecké WC a štětek na čištění toalet
      Žáci byli upozorněni na postup v případě zneužití předmětů k jinému účelu než k jakému slouží.
   - po výuce žáci opouští školu a vrací se na zájmový kroužek v určený čas, škola za žáky
     nezodpovídá v době volného času (po vyučování) - netýká se dětí, které chodí do družiny
   - mléčné výrobky (2. stupeň) – pouze pro zájemce, zbylé produkty se vrací do školní kuchyně,
     kde se spotřebují
 
2. Úklid oblečení a bot v šatnách, na chodbách
    - dodržování pořádku, přezouvání bot
 
3. Akce školy –  12. 2. + 19. 2. Preventivní programy (2. stupeň)
                           19. 2. Recitační soutěž (školní kolo)
                           23. 2. Dětský karneval + Maškarní ples
 
4. Poučení žáků o bezpečném a slušném chování v době pololetních a jarních prázdnin, dodržování
    bezpečnosti při zimních sportech.
                         
 

 Zápis z 3. schůze žákovského parlamentu 

Přítomni byli: zástupci tříd, metodik prevence 

Program:

1. Zhodnocení akcí – Adventní dílny, Vánoční besídka 

- žáci ohodnotili akce pozitivně, vítali změnu – 1. stupeň nacvičuje vystoupení, 2. stupeň vyrábí 

  výrobky na charitativní prodej

2. Upozornění na dodržování pořádku v šatnách a na chodbách, zhášení světel na WC 

3. Jídelna – odkládání oblečení podle tříd, aktovky si žáci nechávají ve škole, dozor žáků z 9. roč. 

4. Žáci byli poučeni o dodržování bezpečnosti při zimních sportech, upozorněni na manipulaci se     zábavnou pyrotechnikou a zákazu užívání návykových látek.

5. Připomínky: 

    - žáci 2. stupně nemají zájem o mléčné výrobky (projekt)

    - požadavek pořízení klíčů na chlapecké toalety a štětek k čištění toalet

    - prosba o lepší, kvalitnější toaletní papír 

    - dotaz, kde mohou žáci čekat na své mladší sourozence, když je vyzvedávají po kroužku 

Na pedagogické radě budou požadavky projednány. 

 2. schůze žákovského parlamentu 26. 10. 2018

Schůzka se konala v přítomnosti žáků 1. stupně a následně i 2. stupně, metodika prevence, pedagogů a asistentek.

 

PROGRAM

1. Seznámení s projektem „Nenech to být“ - videoukázky, přístup k online schránce důvěry (odkaz

na webových stránkách školy ve složce Metodik prevence)

2. Diskuze, připomínky

3. WC – na požadavek dívek byla jedna toaleta opatřena klíčem, z důvodu jeho zneužití byl klíč

zase odebrán a žákyně byly upozorněny na slušné chování na toaletách

4. Sestavení profilu třídy – Strom s postavami – práce s třídním učitelem

 Odkaz na schránku

www.nntb.cz/s/2e67b95

 PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE 2018/2019

 

1. třída

Kamarádem být, kamarády mít - primární prevence šikany, agrese a ostrakismu, základy kamarádství/přátelství, zlaté pravidlo vztahů, dobré vztahy v kolektivu 29. 4.

 

2. + 3. třída

Začátek – adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy 13. 11.

Jsme parta - primární prevence, prevence šikany a ostrakismu, přijetí druhých, hodnota rozdílnosti mezi námi, respekt 29. 4.

 

4. + 5. třída

Začátek – adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy 11. 10.

Říkat ano, říkat ne - Interaktivní a zážitkový program zaměřený na zdravý vztah k autoritám – rodičům, učitelům, vedoucím kroužků, starším lidem. Pochopení vztahu zodpovědnosti a práv. Pomoci žákům vážit si dobrých autorit a umět říct ne, když se autorita chová špatně. Konkretní aplikace skrze scénky v různých situací. 29. 4.

 

6. třída

Začátek – adaptační program pro nově vzniklé třídní kolektivy 11. 10.

 

6. + 7. třída

Skrytá nebezpečí internetu 1 - Počítačové hry: násilí a závislost. Témata rizik internetu: lživý obsah, pornografie, nebezpečné kontakty, sexting, nebezpečí webkamer, etika chatování, etika pořizování fotografií a videí, ochrana osobních informací a hesla. 12. 2.

 

8. + 9. třída

Přátelství a láska - O hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů.

O tom, jak bojovat se samotou, o hledání partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy. Jak různě vysíláme a přijímáme sexuální signály a jak rozdílné je vnímání sexuality u mužů a žen. 19. 2.

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist