ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 
  
Milý předškoláčku,

zveme Tě k zápisu do 1. ročníku. 
 
 
Zápis se uskuteční ve středu 6. dubna 2022.

Společný začátek v 15:00 h v učebně 1. ročníku. 
 
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8.2016 
a dětí s odkladem povinné školní docházky 
 
Informace pro rodiče: 
-        s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
-        v případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat Žádost o doklad a doložit 2 doporučení, které vydává:  
1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum  
2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog 
-        při nástupu Vašeho dítěte do školy dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky                                                  
                     
Požadavky k zápisu: 
 
- schopnost dítěte uposlechnout výzvu dospělého                 
- poznávání základních geometrických tvarů a barev      
- stříhání podle čáry 
- orientace v číselné řadě (minimálně do 5) 
- orientace v prostoru 
- prezentace krátké básničky nebo písničky  
   s důrazem na správnou výslovnost 
- koordinace pohybů, sportovní dovednosti 
- samostatnost při oblékání (tkaničky, zipy…) 
 
     Vašim dětem nabízíme: 
·        malé třídní kolektivy 
·        soustavnou individuální práci s jednotlivými žáky
.     v případě potřeby využití asistenta pedagoga a školního speciálního pedagoga 
·        výuku anglického jazyka od 1. třídy, od 7.r. výuku německého jazyka
·        od 4. ročníku výuku nové informatiky 
·        rozvoj počítačových dovedností s přístupem na internet, práci s 3D tiskárnou
·        výuku s využitím interaktivní tabule 
·        zdravé a bezpečné prostředí v přírodním areálu školy 
·        účinnou ochranu proti projevům šikany a šíření drog 
·        výuku ZUŠ Dolní Újezd – hudební obory, výtvarný aneční obor, dramatický obor přímo ve škole 
·        bezplatnou školní družinu s pestrými zájmovými aktivitami 
·        školní jídelnu s možností nákupu zdravé svačinky 
·        výhodné autobusové spojení 
 
                                                        Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy 
                                                                         Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy 
 
 

 

 Škola nanečisto

V letošním školním roce, tak jako v minulých letech, pořádáme “Školu na nečisto”. Tak jako všichni, se i naše škola musela podřídit nastávajícím podmínkám, a tak se naše schůzky s předškoláky konají online v programu MSTeams.

Dne 16.3.2021 se konala schůzka, jejímž tématem byla “matematická pregramotnost”. S dětmi jsme se věnovali rozvoji základních matematických představ, které rozvíjejí a usnadňují zvládání matematických dovedností. Procvičili jsme si v online cvičení i na pracovních listech druhy barev, geometrické tvary, jejich velikost a umístění v prostoru. Věnovali jsme se číselné ose, tvaru čísel a porovnávání množství prvků ve skupině.

Děti se v online prostředí pohybovaly velice směle a věřím, že příští školní rok budou úspěšnými prvňáky, ať už v online prostředí nebo přímo ve škole. Děkuji také všem rodičům, kteří setkání s dětmi pomohli zprostředkovat.

S přáním pevného zdraví J. Holcová

15.03. 21

 

Zápis prvňáčků na školní rok 2021-2022 bude probíhat v období od 1. do 30. dubna 2021.

Vážení rodiče, na základě pokynů z MŠMT a vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením proběhne i letošní zápis do 1. ročníku distančním způsobem. K zápisu vyplňte prosím

1) Žádost o přijetí

2) Dotazník pro žáka 1. ročníku

Pokud plánujete pro svoje dítě žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte i Žádost o odklad. K ní je nutné doložit Potvrzení praktického lékaře či klinického psychologa a Doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Pokud tyto dokumenty nemáte, je možné je dodat do školy později.

Vzhledem k tomu, že zápis bude probíhat na dálku, naskenujte a přiložte prosím k dokumentům i rodný list dítěte (budete-li podávat žádost v listinné podobě, pak přiložte kopii).

Vyplněné dokumenty doma vytiskněte, podepište, naskenujte a pak máte více možností:

1) pošlete do datové schránky školy - 3pqmthk

2) pošlete emailem (to je možné pouze pokud máte e-mail s elektronickým podpisem, běžný e-mail nestačí) na adresu reditel@zstrstenice.cz

3) pošlete v listinné podobě poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12, 569 57 Trstěnice

4) osobně doneste do školy, u vchodu je schránka, kam můžete obálku s dokumenty vhodit.

Dokumenty v papírové podobě je také možné vyzvednout v MŠ Trstěnice.

Pokud byste měli problém s vyplněním, vytištěním a skenováním, lze formuláře vyplnit a podepsat i ve škole, v tom případě se prosím domluvte předem na telefonu 605 073 621 nebo e-mailu reditel@zstrstenice.cz 

Můžete zvolit kteroukoli z variant, důležité je, aby dokumenty byly do školy doručeny nejpozději do 30. 4. 2021!

A aby naši budoucí prvňáčci nepřišli o zápis do 1. ročníku úplně, 

 

nabízíme Vám dobrovolný    

ONLINE ZÁPIS NANEČISTO 

 

Děti si budou moci z domu krátce pohovořit s paní učitelkou a Vy zjistíte, jak je budoucí prvňáček připraven na školní docházku. Online zápis nanečisto proběhne ve dnech 12., 13, 15. a 16. dubna 2021 vždy od 15:00 - do 17:00 hodin. Termín  zápisu bude možné si zarezervovat v aplikaci Teams v týmu Škola nanečisto nebo na tel. čísle 605073621.

 

 

 

Škola nanečisto – Čtenářská pregramotnost

Ve čtvrtek 25. 2. proběhla 1. schůzka v rámci Školy nanečisto na téma Čtenářská pregramotnost - Rozvoj jazykových schopností. Setkání muselo probíhat online formou přes aplikaci MS Teams z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, přesto byla účast vysoká. Věnovali jsme se porozumění řeči, rozvoji pasivní i aktivní slovní zásoby, vyjadřování, zrakové paměti, sluchové analýze a syntéze, prostorové a pravolevé orientaci. Přes počáteční menší komplikace s technikou se podařily uskutečnit také hudební hádanky a mohli jsme si zazpívat. Předškoláci dokázali udržet pozornost celou dobu, obdivuji že bez ostychu dokázali se mnou komunikovat přes kameru a mikrofon, představit se a říci něco o sobě, společně převyprávět pohádku. Děkuji rodičům, že byli dětem pomocníky při práci a ovládání techniky.      

                                                                     L. Jiroutová                                                                         

Můžete se těšit na příští setkání v úterý 16. 3. - Matematická pregramotnost s p. uč. Holcovou! 

24.02. 21

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

přijaty budou děti narozené 1.9.2014 - 31.8.2015

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, kdy ještě nemáme konkrétní informace k průběhu zápisu ze strany MŠMT, Vám poskytnu pouze základní informace o tom, co je před zápisem Vašeho dítěte zapotřebí.

1. Vaše rozhodnutí o tom, zda budete pro dítě žádat odklad či nikoliv.

2. Pokud se rozhodujete, je dobré vše konzultovat s učitelkami z MŠ, které Vám poskytnou informace k vývoji Vašeho dítěte.

3. V případě, že jste se rozhodli pro odklad, je nutné se objednat na vyšetření školní zralosti do Pedagogicko-psychologické poradny (odkaz https://www.pppuo.cz/) tel. kontakt 776 611 695, 465 521 296. Žádost o odklad ke stažení zde.

Termín zápisu je stanoven na 14. 4. 2021 od 15 hod v budově základní školy (ZŠ a MŠ Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12). Pokud by byly podmínky zápisu změněny, budeme Vás včas informovat.

Každému dítěti je u zápisu přiděleno registrační číslo. Toto registrační čísla budou rozdána zákonným zástupcům dítěte při předložení žádosti o přijetí. Žádost o přijetí ke stažení zde.

1. Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte, žádost o přijetí a dotazník pro žáka 1. ročníku (ke stažení zde nebo lze vyplnit na místě). To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (viz. Informace k odkladům).

2. Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu účastní. Probíhá formou rozhovorů a různých aktivit. V průběhu této části se projeví školní zralost dětí (řeč, sluchové a zrakové vnímání a paměť, základní matematické představy, sociální dovednosti, pozornost, samostatnost, apod.).

Oznámení o přijetí Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí takto:

- Na webových stránkách školy www.zstrstenice.cz

- Na vstupních dveřích do budovy ZŠ.

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015). K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Zákonný zástupce s sebou přinese tyto doklady – občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). 

Odklad povinné školní docházky (§37 odst. 1 školského zákona)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat žádost o doklad a doložit 2 doporučení, které vydává:
1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého dítěte ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze doložit v den zápisu. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna 2019. V praxi je možný případ, že v době zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě posouzení k dispozici. Škola v těchto případech stanoví náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení. 

 

Kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

1. Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání žáků do 1. ročníku se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:
- trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy

- všechny ostatní děti.
2. Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria. 3. Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít jednu první třídu.

 

Při nástupu Vašeho dítěte do Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy, dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.

Vážení rodiče, milí předškoláci,

bohužel vývoj epidemiologické situace není stále příznivý, ale zápis do 1. třídy se nezadržitelně blíží...proto jsme s kolegyněmi stanovily termíny pro jednotlivá setkání - podle aktuálních zpráv a omezení, budou schůzky probíhat online formou přes aplikaci MS Teams nebo osobně v prostorách školy/třídy. Vždy Vás budeme o způsobu realizace setkání včas informovat. V případě online formy bychom Vám připravily materiály v tištěné podobě a předaly v MŠ Trstěnice, poslaly e-mailem nebo vložily do aplikace MS Tems do složky Soubory, kde byste si je mohli vytisknout - pokud máte možnost, event. bychom materiály zaslaly poštou. Tato setkání bychom si představovaly v přítomnosti rodiče i předškoláka, společně bychom plnili úkoly v pracovních listech, povídali si apod.

Prosím, zda byste mi mohli dát vědět, zda Vám termíny vyhovují a rodiče dětí, které nenavštěvují MŠ Trstěnice, zároveň žádám o zpětnou vazbu, jakou formou Vám můžeme poskytnout materiály. Děkuji, L. Jiroutová
 

Rozvoj jazykových schopností – čtenářská pregramotnost

čtvrtek 25. 2. v 16:00 h. - p. uč. Lada Jiroutová online/1. třída


Rozvoj matematických představ – matematická pregramotnost

úterý 16. 3. v 16:00 h. - p. uč. Jana Holcová online/2.,3. třída


Rozvoj grafomotoriky

čtvrtek 25. 3. v 16:00 h. - p. uč. Šárka Dufková online/4.,5. třída

 

Vážení rodiče a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice by Vás ráda pozvala do

„ŠKOLY NANEČISTO“.

 

 

Přemýšleli jsme, jak v tomto školním roce realizovat společná setkání, vývoj epidemiologické situace není příznivý, proto jsme termíny přesunuli na rok 2021.

 

LEDEN 

 V úterý 12. 1. v 16:00 hod. jsme pro Vás naplánovali schůzku

s Mgr. Švadlenkovou (speciální pedagog)

téma: Školní zralost a připravenost

Pokud bychom se nemohli sejít osobně, schůzka by probíhala online, veškeré informace bychom Vám zaslali e-mailem.

 

Další setkání bychom rády uskutečnily osobně, termíny upřesníme v lednu:

 

Rozvoj jazykových schopností – čtenářská pregramotnost

Rozvoj matematických představ – matematická pregramotnost

Rozvoj grafomotoriky

 

 

Jak správně držet tužku a procvičit ruku předškoláka před psaním

Jak naučit dítě slyšet hlásky a slabikovat

Jak trénovat jemnou motoriku

Ukázkový zápis dítěte do školy

https://www.babyonline.cz/mame-doma-predskolaka

  

Budeme se těšit na setkání! 

                                   

                                    Mgr. Lada Jiroutová, Mgr. Jana Holcová a Mgr. Šárka Dufková

 Vážení rodiče budoucích školáků,

současná situace nám nedovoluje osobní setkání, prozatím Vám zasílám seznam pomůcek, které děti budou potřebovat do 1. třídy.

Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se zajistit do konce školního roku schůzku i s malými školáky.

 

V případě dotazů mě můžete kontaktovat: L.Jiroutova@seznam.cz.

 

 

Seznam pomůcek do 1. třídy školní rok 2020/2021

 

Děti dostanou – zaplatí škola:

 

Slabikář                                                                     105,-

Matematika I. díl                                                         85,-

Písanka uvolňovací cviky 1                                         10,-

                                                                                   200,-

 

Odečteno od částky, kterou poskytuje OÚ Trstěnice na prvňáčka:

Barevné úlohy z češtiny                                            75,-

Písmenkové pohádky pracovní sešit                         66,-

Pracovní sešit k živé abecedě                                   35,-

Písanka malá 2                                                          10,-

Písanka malá 3                                                         10,-

Písanka malá 4                                                         10,-

Prvouka pracovní učebnice                                      76,-                                                               

Matematika 2                                                            85,-

Barevné příklady                                                      69,-

Pero Tornádo                                                             22,-

Trojhranná tužka slabá Stabilo - 2 x                         75,-

Pastelky trojhranné střední velikost                           99,-

Nůžky dětské                                                             23,-

Guma                                                                           6,-                                                            

Sešit č. 512 bez pomocných linek 1x                         4,-

Sešit č. 512 s jednou pomocnou linkou 1x                 4,-

Sešit č. 512 s pomocnými linkami 2x                         8,-

Sešit č. 513 2ks                                                           8,- 

Sešit č. 460 2ks                                                         42,-

Sešit č. 520 1ks                                                           5,-

Sešit notový                                                                 8,-

Notýsek                                                                       4,-

Desky A5 propisovací fólie                                      12,-

Vodové barvy                                                           43,-

Temperové barvy                                                      76,-

Malířská paleta                                                         25,-

Lepidlo 2x                                                                80,-

Štětec kulatý č. 10                                                      9,-

Štětec plochý č. 14                                                   11,-

                                                                               1000,-

 

Od obce letos dostanete na každého prvňáčka ještě 1000 Kč.

Částka bude vyplacena po nástupu dítěte do první třídy OÚ oproti paragonům.

 

 

Prosím je třeba zakoupit:

 

Pořadač + 20 eurofolií

Pastelky do penálu - trojhranné střední velikost

Trojhranná tužka silná 2 x

Nůžky dětské (pro praváka nebo pro leváka)

Ořezávátko

Lepidlo                                                                                                                                   
Kufřík na výtvarné potřeby                                                                                                         

Kelímek na vodu, hadřík, ubrus na malování + zástěra, tričko na převlečení

Aktovka, penál                                                                                                        

Ručník, hrneček na čaj

Bačkorky

Balení papírových kapesníků (krabička)

 

Sáček na cvičební úbor – triko, tepláky, mikina, náhradní ponožky, boty na hřiště a do tělocvičny, švihadlo (nejlépe úplně obyčejné s dřevěnou rukojetí)

 

Na začátku roku prosím počítejte s většími výdaji – platí se obědy (cca 400,-), záloha na plavecký výcvik (600,-), třídní fond, výtvarné potřeby (čtvrtky, barevné papíry apod.)

 

 

 

 

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist