19.03. 20

 Vážení rodiče,

 

na základě pokynů  MŠMT k realizaci zápisů do 1. ročníku proběhne

zápis pro školní rok 2020 - 2021

od 1. dubna do 15. dubna bez osobní přítomnosti dětí.

Vyplněné formuláře (žádost o přijetí, žádost o odklad), je možné stáhnout zde. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (3pqmthk),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu reditel@zstrstenice.cz),

3. poštou (na adresu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12, 569 57),

4. osobně do školy: v případě osobního podání žádosti je třeba se předem domluvit na předání žádosti na telefonním čísle 605 073 621 tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Je jedno, jakou variantu zvolíte, důležité je, aby žádosti byly doručeny škole nejpozději do 15. dubna 2020. 

Pokud budete potřebovat poradit s vyplněním žádosti či se vyskytnou problémy s doručením dokumentů, kontaktujte mě na tel. čísle 605 073 621 nebo prostřednictvím mailu reditel@zstrstenice.cz a já Vám pomohu vše vyřešit.

 

Věřím, že i v této komplikované situaci zápis společně zvládneme a jakmile se stav v naší republice vrátí do běžných kolejí, zorganizujeme pro Vaše děti společné setkání, aby nebyly o návštěvu školy ochuzeny.

                                                                    S přáním pevného zdraví 

 

                                                                                             Mgr. Simona Kubešová, ředitelka

 

 

 

Třetí setkání příznivců „Školy nanečisto“ proběhlo odpoledne 5. 3. po Dnu otevřených dveří. Zaměřili jsme se na Rozvoj matematických představ. Vyzkoušeli jsme si, jak umíme počítat do 10, zda rozeznáme základní geometrické tvary, umíme se orientovat v prostoru, seřadit se podle velikosti apod. Děkuji všem zúčastněným za přízeň a podporu. Budeme se těšit u Zápisu do 1. ročníku!

Foto zde.

Druhé setkání Školy nanečisto probíhalo v 1. třídě s p. uč. Mgr. Ladou Jiroutovou. Tentokrát jsme se zaměřili na jazykovou, sluchovou a zrakovou přípravu na čtení a psaní. Společně jsme si zahráli několik her, trénovali paměť, čtení s porozuměním, převyprávěli a herecky ztvárnili pohádku O veliké řepě, kreslili pomocí říkanky. Účast předškoláků a jejich rodičů byla vysoká, což nás velmi těší. Příští setkání, které nese téma Rozvoj matematických představ, se uskuteční opět v 1. třídě ve čtvrtek 5. 3. Dovolujeme si připomenout, že v ten samý den dopoledne se můžete přijít podívat do školy a zúčastnit se vyučování (Den otevřených dveří). Foto zde.

 

 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

se koná od 1.4. 2020 do 15.4.2020 bez osobní přítomnosti dětí 

přijaty budou děti narozené 1.9.2013 - 31.8.2014

 

 

Průběh zápisu:

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou uvedena na žádosti o přijetí.

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Pokud se zákonní zástupci rozhodnou pro odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit dvě doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře - viz. informace k odkladu

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí takto:

- na webových stránkách školy www.zstrstenice.cz 
- vyvěšením na vstupních dveřích do budovy ZŠ

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013). K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Zákonný zástupce s sebou přinese tyto doklady – občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). 

Odklad povinnné školní docházky (§37 odst. 1 školského zákona)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat žádost o doklad a doložit 2 doporučení, které vydává:
1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého dítěte ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze doložit v den zápisu. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna 2019. V praxi je možný případ, že v době zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě posouzení k dispozici. Škola v těchto případech stanoví náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení. 

 

Kriteria přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

1. Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání žáků do 1. ročníku se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:
- trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy

- všechny ostatní děti.
2. Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria. 3. Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít jednu první třídu.

 

Při nástupu Vašeho dítěte do Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy, dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.

 

 

                                                                                              Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

Druhé setkání Školy nanečisto probíhalo v 1. třídě s p. uč. Mgr. Ladou Jiroutovou. Tentokrát jsme se zaměřili na jazykovou, sluchovou a zrakovou přípravu na čtení a psaní. Společně jsme si zahráli několik her, trénovali paměť, čtení s porozuměním, převyprávěli a herecky ztvárnili pohádku O veliké řepě, kreslili pomocí říkanky. Účast předškoláků a jejich rodičů byla vysoká, což nás velmi těší. Příští setkání, které nese téma Rozvoj matematických představ, se uskuteční opět v 1. třídě ve čtvrtek 5. 3. Dovolujeme si připomenout, že v ten samý den dopoledne se můžete přijít podívat do školy a zúčastnit se vyučování (Den otevřených dveří). Foto zde.

 

 Péče o předškoláky 

V letošním školním roce jsme stejně jako v loňském roce otevřeli tzv. Školu nanečisto. 

Pozváni byli všichni budoucí prvňáci. Na první schůzce se rodiče a děti seznámili s některými prvky grafomotorického rozvoje a základy správného držení psacího náčiní prostřednictvím paní učitelky Mgr. Jany Holcové. 

Věříme, že pro Vás a Vaše děti je Škola nanečisto přínosem a že chvíle strávené společně s dětmi ve školním prostředí se Vám příjemně zapíší do vzpomínek. Doufáme také, že nabyté zkušenosti a vědomosti Vám všem lépe pomohou překonat náročné období přeměny předškoláka v dítě školou povinné.  

Přejeme krásné dny a nashledanou na příští schůzce, která se koná 6.2. 2020 v první třídě. 

 Vážení rodiče  a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve

do „ŠKOLY NANEČISTO“.

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti společná setkání.

LISTOPAD   

Ve čtvrtek 21. 11. v 16:00 hod. je pro Vás připravena schůzka v MŠ

s MUDr. Petrou Cackovou (praktická lékařka pro děti a dorost)

na téma: Péče o tělesné zdraví předškoláka.

LEDEN    

„Škola nanečisto“   téma:  ROZVOJ GRAFOMOTORIKY 

                            (hygienické návyky psaní, uvolňovací cviky)

p.uč. Jana Holcová, II. třída

   čtvrtek 16. 1. 2019 od 15.30 hod.

ÚNOR

„Škola nanečisto“  téma:  JAZYKOVÁ, SLUCHOVÁ A ZRAKOVÁ                      

                                          PŘÍPRAVA NA ČTENÍ A PSANÍ

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 6. 2. 2019 od 15.30 hod.

BŘEZEN        

„Škola nanečisto“  téma: ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 5. 3. 2017 od 15.30 hod.

Dovolujeme si Vás pozvat v pátek 6. 3. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DUBEN

Ve středu 15. 4. v 15:00 hod. Vás přivítáme 

u ZÁPISU DO 1. TŘÍDY téma: Na farmě!

 

 

Vážení rodiče,           
                                                     
blíží se vstup Vašich dětí do 1. třídy, ráda bych se s Vámi sešla ve středu 29. 5. v 15.30h. v 1. třídě, abych Vám sdělila několik organizačních informací k začátku školního roku a předala seznam pomůcek, které budou děti potřebovat.

                                                                              Děkuji, L. Jiroutová
                

 Základní škola a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve do „ŠKOLY NANEČISTO“. 

Téma:   ROZVOJ  JAZYKOVÝCH  SCHOPNOSTÍ 

 Kdy:  ve čtvrtek 14. 3. 2019 v 15.30 hod.

p. uč.  Lada Jiroutová, I. třída

 POZOR ZMĚNA TERMÍNU z důvodu lyžařského kurzu !!!

„Škola nanečisto“   Téma: ROZVOJ  GRAFOMOTORIKY

Těším se na Vás 

v pondělí 18. 2. 2019 od 15.30 hod. v I. třídě ! 

 

 Vážení rodiče a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve

do „ŠKOLY NANEČISTO“.

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti společná setkání.

 

LISTOPAD

V úterý 6. 11. v 16:00 hod. je pro Vás připravena schůzka v MŠ

s Mgr. Švadlenkovou (speciální pedagog)

Téma: DO ŠKOLY BEZE STRACHU (školní zralost a připravenost)

 

LEDEN návštěva MŠ (předškoláků) v 1. třídě

návštěva MŠ KARLE (předškoláků) v 1. třídě

 

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

p.uč. Jana Holcová, II. třída

čtvrtek 10. 1. 2019 od 15.30 hod.

 

ÚNOR

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 2. 2019 od 15.30 hod.

 

BŘEZEN středa 6. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

„Škola nanečisto“ téma: ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 3. 2019 od 15.30 hod.

 

DUBEN

 

Ve středu 3. 4. v 15:00 hod. Vás přivítáme u ZÁPISU DO 1. TŘÍDY!

 Škola na nečisto - foto zde.

 

 
 
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist