Vážení rodiče, blíží se vstup dětí do první třídy,

zde máte k dispozici seznam pomůcek a sešitů, které zakoupí škola a to,

co budete muset obstarat vy.

Děti dostanou: zaplatí škola:

Slabikář                                                          114,-

Barevná čeština                                                87,-

                                                                       201,-

Odečteno od částky, kterou poskytuje OÚ Trstěnice na prvňáčka:

Prvouka                                                          82,-

Prac. sešit k živé abecedě                               36,-
Písanka uvolňovací cviky 1                           13,-

Písanka malá 2                                               11,-

Písanka malá 3                                               11,-

Písanka malá 4                                               11,-

Barevná matematika                                      85,-

Písmena a číslice                                            43,-

Matematika 1                                                 99,-

Matematika 2                                                 99,-

Matematické pětiminutovky 1                        22,-

Matematické pětiminutovky 2                        22,-

Matematické pětiminutovky 3                        22,-

Anglický jazyk                                             110,-

Zápisníček pro prvňáčky                               19,-

Pomůcky:

Temperové barvy                                           80,-

Vodové barvy                                                 58,-

Voskovky                                                       25,-

Modelína                                                        27,-

Lepidlo                                                          25,-

Sešit č. 512 s pomocnými linkami 4ks           25,-

Sešit č. 513 2ks                                               8,- 

Sešit č. 460 2ks                                              40,-

Sešit č. 520 1ks                                              15,-

Desky A5 propisovací fólie                           12,-

                                                                       1000,-

                                                                                    

Vzhledem k tomu, že stát již neuvolňuje 800,- na prvňáka, jako tomu bylo v minulých letech. Bude tato částka odečtena z 2000,-Kč, které poskytuje obecní úřad Trstěnice budoucím prvňáčkům, čili od obce letos dostanete 1000,-Kč.

Je třeba zakoupit:

Nůžky dětské                                                 Sáček na cvičební úbor – cvičky, triko, tepláková    

Desky na písmenka a číslice                                                             souprava,švihadlo, boty na hřiště      

Pastelky trojhranné střední velikost                Bačkůrky

Ořezávátko                                                    Aktovka, penál,                                                         

Trojhranná tužka silná 2x                               Ručník, hrneček na čaj

Trojhranná tužka slabá 2x                              Balení papírových kapesníků

Kufírek na výtvarné potřeby                                                

Kelímek na vodu, hadřík, malířská paleta

Štětec plochý č. 10, 12          

Štětec kulatý č. 8, 12                                                

                                                                                 

Na začátku roku prosím počítejte s většími výdaji – platí se obědy, záloha na plavecký výcvik……

V případě dotazů mě můžete kontaktovat: holcova-jana@seznam.cz, tel. 737701597

Přeji Vám všem krásné léto a 1.září nashledanou.   Jana Holcová

Vážení rodiče a milí předškoláci,

zveme Vás srdečně  dne  11.11.2015 v 15:30 hod do „Školy nanečisto“.

Téma: Prvopočátky čtení a psaní

Kde: učebna první třídy

Srdečně zve p. učitelka Jana Holcová

 

 

Vážení rodiče a milí předškoláci,

zveme Vás srdečně  dne  2.12. 2015  v 15:30 hod do „Školy nanečisto“.

Téma: Podpora matematické představivosti

Kde: učebna první třídy

Srdečně zve p. učitelka Jana Holcová

 

  

Vážení rodiče a milí předškoláci,

zveme Vás srdečně  dne  20.10. 2015v 15:30 hod  do mateřské školy

na schůzku s dětskou psycholožkou Mgr. Košňarovou Ivanou.

Téma: Adaptace dětí na změnu prostředí (vstup do MŠ, ZŠ)

Zralost dětí pro vstup do 1. třídy

Srdečně zveme p. učitelky MŠ.

V případě malého zájmu se přednáška ruší.

 

 

29.04. 15Seznam

Milí rodiče, blíží se vstup dětí do první třídy.

Zde máte k dispozici seznam toho, co dostanou a co budete muset zakoupit.


Děti dostanou:

Zaplatí škola:

Slabikář                                                          114,-

Barevná čeština                                               87,- 

                                                                   ------------

                                                                       201,-

Odečteno od částky, kterou poskytuje OÚ Trstěnice na prvňáčka:

Živá abeceda                                                  48,-

Prac. sešit k živé abecedě                               36,-

Písanka uvolňovací cviky 1                           13,-  

Písanka malá 2                                               11,-  

Písanka malá 3                                               11,-  

Písanka malá 4                                               11,-  

Písanka malá 5                                               11,-  

Matematika 1                                                 99,-  

Matematika 2                                                 99,-  

Matematika 3                                                 63,-  

Matematické pětiminutovky 1                       22,-  

Matematické pětiminutovky 2                       22,-   

Matematické pětiminutovky 3                       22,-  

Anglický jazyk                                             120,-

Zápisníček pro prvňáčky                                19,-  

Prvouka                                                          82,-

Pomůcky:

Temperové barvy                                           79,-

Desky A5 propisovací fólie                            9,-

Voskovky                                                       22,-

Papír barevný                                                 20,-

Náčrtník A4                                                   25,-

Tužka č.2 trojhranná                                      10,-

Modelína                                                        27,-

Pastelky trojhranné                                        37,-

Vodové barvy                                                 58,-

Guma                                                               6,- 

Lepidlo                                                           18,-

                                                               ---------------

                                                                    1000,-       

 

Je třeba zakoupit:

Nůžky dětské                                                            Kufírek na výtvarné potřeby                        

Kelímek na vodu, hadřík, igelitový ubrus na Vv      Čtvrtky bílé A4 10ks

Štětec kulatý č. 6, 8, 10                                            Čtvrtky bílé A3 20ks

Štětec plochý č. 8, 10, 12                                          Ručník, hrneček na čaj

Aktovka, penál, guma                                               Bačkůrky

Cvičební úbor – cvičky, triko, tepláková souprava  

Sešit č. 513 3ks                      Sešit č. 460 1ks                     

Sešit č. 511 2ks                      Sešit č. 540 1ks

 

ŠKOLA NANEČISTO

 Vážení rodiče, abychom Vašim dětem i Vám co nejvíce usnadnili přechod dětí z mateřské školy do základní školy, připravili jsme pro Vás následující program, který bude realizován formou pravidelných měsíčních schůzek rodičů s dětmi a učitelkami MŠ a I. stupně. Schůzky budou trvat asi 1 hodinu.

  
ŘÍJEN

Datum: středa 15.10. 2014 v 16:00 hod

Téma: Ukázka vzdělávacích činností s předškoláky

Vyučující: DiS. Zdeňka Haitová, Milena Kovářová

  

LISTOPAD

Datum: středa 12.11. 2014 v 16:00 hod

Téma: Rozvoj grafomotoriky a mluvních předpokladů

Vyučující: Zuzana Brůnová

  

PROSINEC

Datum: střed 10.12. 2014 v 16:00 hod   

Téma: Rozvoj matematických představ

Vyučující: Zuzana Brůnová

 

15.1. 2015  Den otevřených dveří

 
4.2. 2015  od 15:00 hod   Zápis do první třídy - Zuzana Brůnová

U rybníčka
Dne 4. 2. 2015 naše škola přivítala předškoláčky u zápisu. Celá akce probíhala pod dohledem místních učitelek- žabiček, které pulčíky podrobily nelehké zkoušce jejich matematických, jazykových, pamětních, grafomotorických či orientačních schopností a dovedností. Malé žabičky si vedly skvěle. Hravě se pohybovaly i v těch nejzáludnějších vodách. Na všech stanovištích dokazovaly své odhodlání uspět a v září usednout do školní lavice v našem rybníčku. Foto zde.

  

Jak vybrat školní brašnu - nahlédněte zde.

 Optimální připravenost

 Nedostačující připravenost

 Dítě rozumí mluvené řeči - pokynům a různým            sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a  jednoduchých  souvětích, komunikuje s dospělými,  dokáže spontánně  popisovat různé události,  poznatky,  nápady, klade otázky, umí  vyprávět o  rodičích,  sourozencích, má přiměřeně širokou  slovní  zásobu.

 Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků  odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se  pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých  vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá  stručně, neklade další otázky k doplnění  svých znalostí, dítěti je špatně rozumět  (výslovnost), slovní zásoba je omezená.

 Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu  učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte,  překážka ve vztazích s druhými dětmi.

 

 Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a          povolání rodičů, svůj věk.

 

 Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí.

 Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních      předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe    realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho  jiného se může situace jevit odlišně.

 Dítě zatím neuvažuje logicky – je závislé na  svých přáních a okamžitých potřebách, na  fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na  věc.

 Důsledek pro výuku: nedostatečné  pochopení učiva, zejména v Čj, M a v  prvouce.

 

 Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky  (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší,  vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně - málo,  méně - více, má rozvinutou paměť pro čísla.

 Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem  čísla, pořadí, množství.

 Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména  v matematice, nechápe učivo.

 

 Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu  slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví na jaké  písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen  složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.

 Nedovede přesně rozlišovat zrakové či  sluchové podněty, nedovede vnímat celek  jako soubor částí, obvykle se soustředí na  nejnápadnější detail.

 Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení  a psaní.

 

 Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné  obratnosti – je manuálně šikovné, dobře ovládá  pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení  tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže  napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat,  co nakreslilo.  

 Dítě je obecně výrazně neobratné, křečovité  držení tužky, velký tlak na tužku, nedokáže  napodobit tvar písmen a čísel, odmítá  kreslení, vystřihování, v nakreslených tvarech  nelze rozpoznat jednotlivé předměty.

 Důsledek pro výuku: selhává ve výuce 
 psaní,  kreslení, pracovní výchově,
 tělocviku.

 

 Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat  dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům,  dokáže překonat únavu.

 Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá  rozptýlit, často přerušuje práci, působí jako  duchem nepřítomné.

 Důsledek pro výuku: nedává pozor,  nepracuje, ruší ostatní.

 

 Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je  ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi,  ochotně se podřídí autoritě.

 Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je  stydlivé, bázlivé, závislé na rodině.

 Důsledek pro výuku: nechce chodit
 do školy,  straní se ostatních,
 nekomunikuje s učitelem.

 

 Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je  schopné odložit splnění svých přání na později,  započatou práci se snaží dokončit.

 Dítě obtížně kontroluje své emoce, často  jedná impulzivně a bez zábran (např. při  nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi,  bouchá pěstí do stolu apod.), při práci nemá  výdrž, převládá zájem o hru.

 

 Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na    společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně  se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit  jinému dítěti.

 Dítě není ochotné komunikovat s druhými      dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty,  nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb  ve prospěch společného úkolu, při hře je  agresivní, svárlivé.

 Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i  učiteli, znesnadňuje práci ostatním.

 

 Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo  obléknout, najíst, pracuje samostatně – rozumí  pokynům.

 Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci  rodičů, sourozence, pracuje jen v    bezprostředním kontaktu  a za pobízení    dospělého, nedokáže se postarat o své věci.

 Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní  pokyny bez pomoci učitele, zapomíná nebo  ztrácí pomůcky.

 

 Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům  dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe  nutnost řádu a pravidel.

 Dítě je neposlušné, neumí se chovat, odmítá  vyhovět pokynům.

 Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i  učiteli.

 

 Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do  školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci,  klade hodně otázek.

 Dítě se o školu nezajímá, rádo si hraje,  neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a  vědění, neklade otázky.

 Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví,  nedává pozor, není motivováno k lepším  výkonům.


ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRSTĚNICE

 

U rybníčka

      Na jednom z kopců v Trstěnici stojí Základní škola. Už z venku je krásná, barevná. Děti se v této škole učí spoustě věcí, společně poznávají okolní svět, hrají si, sportují, malují, zpívají, jezdí na výlety i do divadla a získávají mnoho zážitků.

     Na to, aby se dětem ve škole líbilo, dohlížejí zelené žabičky. Přijďte je navštívit. Každého malého návštěvníka provedou školou a pomohou mu při plnění nejrůznějších zábavných úkolů tak, aby doskákali až k vstupu do první třídy.

 

                   Přijďte k nám do školy s maminkou nebo tatínkem

                VE STŘEDU 4. ÚNORA 2015

                 SPOLEČNÝ ZAČÁTEK V 15:00 HOD

  

Zápis se týká dětí narozených od 1.9. 2008 do 31.8.2009

Informace pro rodiče:

- s sebou přineste rodný list dítěte

- Budete - li pro Vaše dítě žádat odklad povinné školní docházky, je k žádosti o povolení odkladu  nutné doložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (možno doložit dodatečně). Žádost o odklad je nutné podat nejpozději            do 31. května.

- Při nástupu Vašeho dítěte do školy dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.                                                  

                       

Požadavky k zápisu:

- schopnost dítěte poslechnout učitele na první výzvu

- poznávání geometrických tvarů a barev

- stříhání podle čáry

- správné držení tužky, spojení bodů rovnou čarou

- orientace v číselné řadě (minimálně do 5)

- orientace v prostoru

- prezentace krátké básničky nebo písničky

   s důrazem na správnou výslovnost

- koordinace pohybů, sportovní dovednosti

- zavazování tkaničky u bot, uzel, schopnost zapnout zip

- správné držení jídelního příboru

  

Vašim dětem nabízíme:

-  malé třídní kolektivy

- soustavnou individuální práci s jednotlivými žáky

- výuku anglického jazyka od 1. třídy

- rozvoj počítačových dovedností s přístupem na internet

- výuku s využitím interaktivní tabule

- zdravé a bezpečné prostředí v přírodním areálu školy

- účinnou ochranu proti projevům šikany a šíření drog

- výuku ZUŠ Dolní Újezd – hudební obory, při dostatečném zájmu i výtvarný a dramatický obor           přímo ve škole

- školní družinu s pestrými zájmovými aktivitami

- školní jídelnu se zdravými svačinkami

-  výhodné autobusové spojení

                                                                        Základní škola a mateřská škola Trstěnice

                                                                          Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist