ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

se koná od 1.4. 2020 do 15.4.2020 bez osobní přítomnosti dětí 

přijaty budou děti narozené 1.9.2013 - 31.8.2014

 

 

Průběh zápisu:

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou uvedena na žádosti o přijetí.

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Pokud se zákonní zástupci rozhodnou pro odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit dvě doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře - viz. informace k odkladu

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí takto:

- na webových stránkách školy www.zstrstenice.cz 
- vyvěšením na vstupních dveřích do budovy ZŠ

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013). K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Zákonný zástupce s sebou přinese tyto doklady – občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). 

Odklad povinnné školní docházky (§37 odst. 1 školského zákona)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat žádost o doklad a doložit 2 doporučení, které vydává:
1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého dítěte ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze doložit v den zápisu. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna 2019. V praxi je možný případ, že v době zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě posouzení k dispozici. Škola v těchto případech stanoví náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení. 

 

Kriteria přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

1. Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání žáků do 1. ročníku se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:
- trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy

- všechny ostatní děti.
2. Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria. 3. Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít jednu první třídu.

 

Při nástupu Vašeho dítěte do Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy, dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.

 

 

                                                                                              Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se koná 11.4.2018 od 15 h. 

přijaty budou děti narozené 1.9.2011 - 31.8.2012

s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz

 

Pokud jste již rozhodnuti, že budete žádat o odklad povinné školní docházky:

- dostavte se s dítětem nebo bez něj k zápisu - zde vyplníte tiskopis žádosti
- doložíte svou žádost dvěma doporučeními, a to doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře (nebo klinického psychologa)

Pokud tyto doklady dosud nemáte k dispozici, je třeba v den zápisu vyplnit ve škole žádost a doklady dodat nejpozději 30. dubna daného kalendářního roku, jinak ředitel školy podle zákona musí žádost zamítnout.

Při zápise je posuzována:

-      fyzická a pohybová vyspělost, sebeobsluha (samostatnost při oblékání - tkaničky, zipy…)

-      citová samostatnost, kontrola vlastního chování (schopnost dítěte uposlechnout výzvu

       dospělého…)

-      logické myšlení a orientace v základních matematických pojmech (poznávání základních

       geometrických tvarů a barev, orientace v číselné řadě - minimálně do 5, orientace v prostoru…)

-      koordinace ruky a oka, jemná motorika (práce s tužkou, opis, stříhání …)

-      rozlišování sluchových a zrakových vjemů, pozornost

-      jazyková, řečová a komunikační dovednost (jméno, příjmení, bydliště, prezentace básničky 

       s důrazem na správnou výslovnost…)

 

Vašim dětem nabízíme:

-          malé třídní kolektivy

-          soustavnou individuální práci s jednotlivými žáky

-          výuku anglického jazyka od 1. třídy

-          rozvoj počítačových dovedností s přístupem na internet

-          výuku s využitím interaktivní tabule

-          zdravé a bezpečné prostředí v přírodním areálu školy

-          účinnou ochranu proti projevům šikany a šíření drog

-          výuku ZUŠ Dolní Újezd – hudební obory, výtvarný obor, taneční obor, při dostatečném zájmu 
           i 
 dramatický obor přímo ve škole

-          školní družinu s pestrými zájmovými aktivitami

-          výhodné autobusové spojení

 

Při nástupu Vašeho dítěte do školy dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.

 

                                                                                              Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

                                                                                              

 

 

Vážení rodiče,

výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku najdete v záložce úřední deska nebo pod tímto odkazem.

 

V případě, že Vaše dítě bylo přijato a v září nastoupí do naší školy, obdrží Vaše dítě od OÚ Trstěnice v září částku 2 000,- Kč. Polovina bude použita na  nákup vybraných  pomůcek zakoupených školou (např. vodové barvy), které budou mít všechny děti stejné a o kterých Vás budeme včas informovat, druhá polovina Vám bude vyplacena na OÚ po předložení účtenek v hodnotě 1 000,- Kč za nákup věcí potřebných pro prvňáčky (např. školní aktovka, penál, tepláková souprava atd.). Pro tyto účely si, prosím, účtenky pečlivě uschovejte.

U rybníčka
Dne 4. 2. 2015 naše škola přivítala předškoláčky u zápisu. Celá akce probíhala pod dohledem místních učitelek- žabiček, které pulčíky podrobily nelehké zkoušce jejich matematických, jazykových, pamětních, grafomotorických či orientačních schopností a dovedností. Malé žabičky si vedly skvěle. Hravě se pohybovaly i v těch nejzáludnějších vodách. Na všech stanovištích dokazovaly své odhodlání uspět a v září usednout do školní lavice v našem rybníčku. Foto zde.

  


ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRSTĚNICE

 

U rybníčka

      Na jednom z kopců v Trstěnici stojí Základní škola. Už z venku je krásná, barevná. Děti se v této škole učí spoustě věcí, společně poznávají okolní svět, hrají si, sportují, malují, zpívají, jezdí na výlety i do divadla a získávají mnoho zážitků.

     Na to, aby se dětem ve škole líbilo, dohlížejí zelené žabičky. Přijďte je navštívit. Každého malého návštěvníka provedou školou a pomohou mu při plnění nejrůznějších zábavných úkolů tak, aby doskákali až k vstupu do první třídy.

 

                   Přijďte k nám do školy s maminkou nebo tatínkem

                VE STŘEDU 4. ÚNORA 2015

                 SPOLEČNÝ ZAČÁTEK V 15:00 HOD

  

Zápis se týká dětí narozených od 1.9. 2008 do 31.8.2009

Informace pro rodiče:

- s sebou přineste rodný list dítěte

- Budete - li pro Vaše dítě žádat odklad povinné školní docházky, je k žádosti o povolení odkladu  nutné doložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (možno doložit dodatečně). Žádost o odklad je nutné podat nejpozději            do 31. května.

- Při nástupu Vašeho dítěte do školy dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.                                                  

                       

Požadavky k zápisu:

- schopnost dítěte poslechnout učitele na první výzvu

- poznávání geometrických tvarů a barev

- stříhání podle čáry

- správné držení tužky, spojení bodů rovnou čarou

- orientace v číselné řadě (minimálně do 5)

- orientace v prostoru

- prezentace krátké básničky nebo písničky

   s důrazem na správnou výslovnost

- koordinace pohybů, sportovní dovednosti

- zavazování tkaničky u bot, uzel, schopnost zapnout zip

- správné držení jídelního příboru

  

Vašim dětem nabízíme:

-  malé třídní kolektivy

- soustavnou individuální práci s jednotlivými žáky

- výuku anglického jazyka od 1. třídy

- rozvoj počítačových dovedností s přístupem na internet

- výuku s využitím interaktivní tabule

- zdravé a bezpečné prostředí v přírodním areálu školy

- účinnou ochranu proti projevům šikany a šíření drog

- výuku ZUŠ Dolní Újezd – hudební obory, při dostatečném zájmu i výtvarný a dramatický obor           přímo ve škole

- školní družinu s pestrými zájmovými aktivitami

- školní jídelnu se zdravými svačinkami

-  výhodné autobusové spojení

                                                                        Základní škola a mateřská škola Trstěnice

                                                                          Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

 

««« | 1 | 2 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist