Zápis z 6. schůze žákovského parlamentu

 

Přítomni byli: zástupci tříd, ředitelka školy, metodik prevence

 

Program:

1. Zhodnocení akcí:

Preventivní programy pro 1. stupeň (hodnoceny kladně)

Den Země – beseda s myslivcem, domluva náhradního termínu pro praktické ukázky

 

2. Školní řád – připomenutí pravidel, poučení o ochraně svého zdraví a zdraví svých spolužáků,

o zákazu činnosti zdraví škodlivé a nošení tabákových výrobků do školy

 

3. Ovoce a mléko do škol – žákům bylo vysvětleno, že si sami nemohou brát výrobky z beden,

paní asistentky jim podle počtu výrobky rozdají do jednotlivých tříd

 

4. Preventivní opatření a poučení vztahující se ke komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů

a internetové sítě

- jakékoli urážky, pomluvy, nadávky, které jsou navíc písemně doložitelné, jsou nepřípustné

- vhodnější forma je osobní rozhovor, kde si navzájem mohou obě strany problém vyjasnit otevřeně

- třídnické hodiny budou opět zaměřeny na podporu dobrých vztahů ve třídě

 

5. Připomínky z řad žáků:

- nákup sportovních pomůcek (míčky apod.) a dofouknutí míčů na pobyt venku v době

velké přestávky

- doplňování papírových ručníků a toaletních papírů na WC (kontrola)

- oprava toalety – protíká WC

- nákup nových pastelek do družiny

 Zápis z 5. schůze žákovského parlamentu

Přítomni byli: zástupci jednotlivých tříd, p. ředitelka a metodik prevence

Program:

1. Připomenutí úklidu oblečení v šatnách a obuvi na chodbách, dodržování pořádku v okolí školy,    zhášení světel ve třídách a na toaletách

2. Zhodnocení preventivních programů (2. stupeň) a Karneval (1. stupeň) – pozitivní reakce

3. Vztahy mezi žáky v rámci třídních kolektivů a mezi dětmi 1. a 2. stupně 

     - pravidla slušného chování, konflikty řešit s dospělou osobou 

4. Akce školy: 

    - návštěva statku u Kmoškových v Trstěnici – programy pro žáky od 4. do 9. ročníku + MŠ 

    - spolupráce 1. a 9. ročníku (výrobky pro předškolní děti k zápisu)

5. Připomínky: 

    - jídelna – oprava dveří v šatně u jídelny, pokrývka hlavy p. kuchařek

    - chlapecké WC – rozbité dveře, oprava prahu

    - dodržování pořádku ve třídách – výuka v jiných než kmenových třídách 

    - slušnost mladších dětí ke starším žákům    

 Zápis ze 4. schůze žákovského parlamentu

 
Přítomni byli: ředitelka školy, metodik prevence, zástupci tříd (případně jejich náhradníci)
 
Program:
1. Zpětná vazba k připomínkám žáků z minulé schůze
    - WC – pořízení klíčů na chlapecké WC a štětek na čištění toalet
      Žáci byli upozorněni na postup v případě zneužití předmětů k jinému účelu než k jakému slouží.
   - po výuce žáci opouští školu a vrací se na zájmový kroužek v určený čas, škola za žáky
     nezodpovídá v době volného času (po vyučování) - netýká se dětí, které chodí do družiny
   - mléčné výrobky (2. stupeň) – pouze pro zájemce, zbylé produkty se vrací do školní kuchyně,
     kde se spotřebují
 
2. Úklid oblečení a bot v šatnách, na chodbách
    - dodržování pořádku, přezouvání bot
 
3. Akce školy –  12. 2. + 19. 2. Preventivní programy (2. stupeň)
                           19. 2. Recitační soutěž (školní kolo)
                           23. 2. Dětský karneval + Maškarní ples
 
4. Poučení žáků o bezpečném a slušném chování v době pololetních a jarních prázdnin, dodržování
    bezpečnosti při zimních sportech.
                         
 

 Zápis z 3. schůze žákovského parlamentu 

Přítomni byli: zástupci tříd, metodik prevence

Program: 

1. Zhodnocení akcí – Adventní dílny, Vánoční besídka

     - žáci ohodnotili akce pozitivně, vítali změnu – 1. stupeň nacvičuje vystoupení, 2. stupeň vyrábí 

     výrobky na charitativní prodej

2. Upozornění na dodržování pořádku v šatnách a na chodbách, zhášení světel na WC

3. Jídelna – odkládání oblečení podle tříd, aktovky si žáci nechávají ve škole, dozor žáků z 9. roč.

4. Žáci byli poučeni o dodržování bezpečnosti při zimních sportech, upozorněni na manipulaci se zábavnou pyrotechnikou a zákazu užívání návykových látek.

5. Připomínky:

    - žáci 2. stupně nemají zájem o mléčné výrobky (projekt)

    - požadavek pořízení klíčů na chlapecké toalety a štětek k čištění toalet

    - prosba o lepší, kvalitnější toaletní papír

    - dotaz, kde mohou žáci čekat na své mladší sourozence, když je vyzvedávají po kroužku 

Na pedagogické radě budou požadavky projednány. 

 2. schůze žákovského parlamentu 26. 10. 2018

Schůzka se konala v přítomnosti žáků 1. stupně a následně i 2. stupně, metodika prevence, pedagogů a asistentek.

 

PROGRAM

1. Seznámení s projektem „Nenech to být“ - videoukázky, přístup k online schránce důvěry (odkaz

na webových stránkách školy ve složce Metodik prevence)

2. Diskuze, připomínky

3. WC – na požadavek dívek byla jedna toaleta opatřena klíčem, z důvodu jeho zneužití byl klíč

zase odebrán a žákyně byly upozorněny na slušné chování na toaletách

4. Sestavení profilu třídy – Strom s postavami – práce s třídním učitelem

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist