Zápis o průběhu a výsledku hlasování do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Trstěnice, okres Svitavy

Ředitelka školy vyhlásila na 7.5.2021 volby do Školské rady Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy. Školská rada je tříčlenná, třetinu členů jmenuje zřizovatel školy, Obec Trstěnice, třetinu volí ze svého středu pedagogičtí pracovníci školy, třetinu zákonní zástupci žáků. Ředitel školy nemůže být členem rady.

Průběh voleb se řídí volebním řádem vydaným Obcí Trstěnice 2.6.2005 (v aktuálním znění).

Rodiče

Navržení kandidáti:

1.      Pánková Veronika 

2.      Hubinková Lenka 

3.      Pakostová Monika 

Forma hlasování: korespondenční

Počet platných volebních lístků: 55

Počet neplatných volebních lístků: 0

Počet získaných hlasů jednotlivých kandidátů:

 

1.      Pánková Veronika      15

2.      Hubinková Lenka       30

3.      Pakostová Monika      10

 

 

Kandidát, který získal největší počet hlasů a stává se členem Školské rady:

             Hubinková Lenka

Pedagogičtí pracovníci

Navržení kandidáti

1.      Mgr. Dufková Šárka 

2.      Mgr. Teplý Petr 

3.      Mgr. Ondráčková Nikola 

4.      Mgr. Hronová Markéta 

5.      Mgr. Holcová Jana 

6.      Mgr. Chadima Jan 

 

Forma volby: prezenční

1.      Mgr. Dufková Šárka                          1 hlas

2.      Mgr. Teplý Petr                                 0 hlasů

3.      Mgr. Ondráčková Nikola                   1 hlas

4.      Mgr. Hronová Markéta                      2 hlasy

5.      Mgr. Holcová Jana                            8 hlasů 

6.      Mgr. Chadima Jan                             1 hlas

 

 

Kandidát, který získal největší počet hlasů a stává se členem Školské rady:

             Mgr. Jana Holcová

 

Za výsledky hlasování jsou odpovědni:
Mgr. Simona Kubešová, Mgr. Jana Holcová, Mgr. Petr Teplý 


Zápis vyhotovila dne 12.5.2021         Mgr. Jana Holcová              

 

Dne 23.4. 2021 zahajujeme volbu člena Školské rady Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy za zákonné zástupce žáků. Volba je tajná a proběhne následovně:

Každý zákonný zástupce žáků má jeden hlas bez ohledu na počet svých dětí, které dochází do ZŠ Trstěnice.

Na hlasovacím lístku jsou uvedeni navržení kandidáti, kteří byli vybráni zákonnými zástupci žáků do školské rady a ti, kteří mají sami zájem pracovat ve školské radě.

Hlasovací lístek si můžete vyzvednout ve škole u hlavního vchodu nebo vytisknout  zde (děti, které nastoupí příští týden do prezenční výuky, lístek dostanou ve škole).

Vámi vybraného kandidáta označte křížkem v okénku před jménem.

Označit můžete pouze jednoho kandidáta, jinak je hlasovací lístek neplatný.

Vyplněný hlasovací lístek odevzdáte u hlavního vchodu ZŠ a MŠ Trstěnice do poštovní schránky nebo pošlete zpět po dítěti.

Volba bude ukončena 7. 5. 2021.

Později odevzdané hlasovací lístky budou považovány za neplatné.

 Volby 7. 5. 2021

Ředitelka školy vyhlásila na 7.5.2021 volby do Školské rady Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy.

Volby se měly původně konat již na podzim, kvůli uzavření škol však byly odloženy a nyní proběhnou korespondenční formou. Přesný harmonogram voleb naleznete v detailu této zprávy. Pokud máte zájem kandidovat do školské rady nebo navrhnout někoho z rodičů, sdělte tuto informaci třídním učitelům nebo ředitelce školy prostřednictvím Bakalářů nejpozději do 22.4.2021.

Školská rada je tříčlenná, třetinu členů jmenuje zřizovatel školy, Obec Trstěnice, třetinu volí ze svého středu pedagogičtí pracovníci školy, třetinu zákonní zástupci žáků. Ředitel školy nemůže být členem rady. Průběh voleb se řídí volebním řádem vydaným Obcí Trstěnice 2.6.2005 (v aktuálním znění).

Volba pedagogických pracovníků:

Volební komise:

ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová

zástupce pedagogů: Mgr. Jana Holcová, Mgr. Petr Teplý

Forma volby: prezenční

Harmonogram:

do 20.4. návrh kandidátů

21.4. zveřejnění kandidátní listiny

21.4. předání hlasovacích lístků volitelům

7. 5. volební akt ve sborovně školy (velká přestávka)

12. 5. vyhlášení výsledků voleb a jejich zveřejnění na webových stránkách školy

 

Volba zástupců zákonných zástupců žáků:

Volební komise:

Ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová

učitelky Mgr. Jana Holcová, Mgr. Petr Teplý

Forma volby:

korespondenční

Harmonogram:

do 22.4. návrh kandidátů

23.4. zveřejnění kandidátní listiny

23.4. předání hlasovacích lístků zákonným zástupcům — předá ředitelka školy mailem

7.5. konec hlasování (do 18:00 hod.)

12. 5. vyhlášení výsledků voleb a jejich zveřejnění na webových stránkách školy

Volební komise oznámí výsledek voleb na volebním protokolu, který odevzdá k archivaci v ředitelně školy ve středu 12. 5. 2021 do 9 hodin.

 

V Trstěnici 9.4.2021                                                              Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

15.03. 21

 

Schůzka školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice 11. 3. 2021 od 17 hodin

 

Přítomní členové školské rady:

Předseda:        Jana Holcová (zástupce učitelů)

Členové:         Petra Žroutová (zástupce rodičů – připojena online)

Marcela Šplíchalová (zástupce zřizovatele)

 

Hosté:             Simona Kubešová, ředitelka ZŠ a MŠ Trstěnice

                        Roman Kmošek, starosta obce

Hosté připojeni online:

                        Silvia Kadidlová, učitelka

                        Jan Chadima, učitel

                        Markéta Hronová, učitelka

                        Monika Havelková, asistentka pedagoga

                        Lucie Vopařilová, asistentka pedagoga

                        Šárka Lorencová, asistentka pedagoga

 

Program jednání:

-          připomínky k distanční výuce na ZŠ a MŠ Trstěnice

-          připomínky k péči o děti rodičů vybraných profesí, které školu navštěvovaly v týdnu 1.3.- 5.3. 2021

-          připomínky ke komunikaci školy s rodiči

Schůzi zahájila M Šplíchalová.

Distanční výuka pro 1., 2. a 3. třídu začala 1. března 2021, 4. a 5. třída je na distanční výuce od října 2020. Většina rodičů prvního stupně je s výukou spokojena, vyhovuje jim komunikace s učiteli, množství zadávané práce, kontrola a četnost zadávání úkolů. Připomínkován byl počet online hodin, někteří rodiče by uvítali jejich navýšení a změnu formátu, ve kterém je zadávána práce navíc.

Připomínky byly vzaty na vědomí. Paní ředitelka S. Kubešová a tř. učitelka J. Holcová uvedly, že situaci promyslí a zváží možnost nastavení individuálních konzultací pro děti prvního stupně s vyučujícími.

 

 

 

Žáci 2. stupně jsou na distanční výuce od října 2020, s výjimkou prosince 2020, kdy probíhala střídavá prezenční výuka. Připomínky k výuce uvádí M. Šplíchalová (rodič dítěte v 8. třídě). Důrazně připomínkovány byly:

-          nedostatečná délka online hodin

-          nekvalitní, nedostatečné či přehnaně náročné informace a studijní materiály poskytované žákům 2. stupně

-          náplň práce konzultačních hodin v předmětech D, Z, OV, kdy je zadáváno málo práce, na nízké úrovni

-          nevhodné zvukové doprovody při výuce

Všechny připomínky byly konfrontovány a konzultovány s online přítomnými učiteli. Na zajištění nápravy a zvýšení kvality výuky bude, dle paní ředitelky S. Kubešové, dohlédnuto a bude zjednána náprava, vycházející z možností a schopností jednotlivých učitelů.

Další připomínky, které byly v řešení, se týkaly chodu školy v prvním týdnu distanční výuky. Školu navštěvovaly děti rodičů potřebných profesí.

Připomínkováno bylo:

-          nevhodné umísťování dětí při online výuce po dvou k jednomu zařízení

-          nedostatečný dohled a kontrola nad dětmi a nad jejich vypracovanými úkoly

-          nevhodné a málo vstřícné chování paní asistentek v komunikaci s dětmi

Připomínky vzešly ze stran rodičů i ze strany pana starosty R. Kmoška. Uvedl, že pro obec jsou škola a udržení mladých rodin v obci jednou z priorit. Do školního areálu a vybavení školy obec investovala od roku 2018 7 mil. Kč, proto je pro něj takový přístup pracovníků školy nepřijatelný. Požaduje, aby se asistentky chovaly k dětem vstřícně.

Celá situace byla řešena již na poradě 5.3. 2021. Rodičům byl zaslán emailem dopis s popisem povinností školy v takovéto situaci. V dopise nebyla rodiči ani panem starostou shledána potřebná vstřícnost a porozumění. Někteří rodiče na situaci reagovali vstupem na OČR nebo ponecháním potomků v péči rodinných příslušníků. Od 8.3. 2021 došlo k nápravě jak při zajištění online hodin – děti sedí každý u jednoho tabletu, tak i k větší vstřícnosti směrem k dětem i jejich rodičům. Během schůze došlo ke konfrontaci celé situace s online přítomnými p. asistentkami a ostatními přítomnými.

Poslední bod jednání se týkal nedostačující a nevhodné komunikace školy a některých třídních učitelů s rodiči. Problémy se projevily při zavádění nové aplikace Bakaláři. Rodiče podle p. Šplíchalové nedostali potřebné informace k instalaci ani k důvodu a používání dané aplikace. Dále p. Šplíchalová vznesla prosbu, aby komunikace ohledně preventivních programů a dalšího dění školy probíhala ve stejném duchu informovanosti, jako se tak dělo, při prezenční výuce.

Roman Kmošek a M. Šplíchalová požadují, aby škola veškeré připomínky vzala na vědomí a zjednala jejich nápravu.

Paní ředitelka a přítomní učitelé souhlasili.

Schůzka skončila: 18:40 hodin

Zapsala: J. Holcová

Ověřily: P. Žroutová

               M. Šplíchalová

Zápis z jednání školské rady – 31. 8. 2020

Přítomni: členové školské rady
Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová
Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová
host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.  Přivítání

2.  Školní řád ZŠ č.j. 31/2020, hodnocení ve školním roce 2020-2021

3.  Vnitřní řád školní družiny, č.j. 34/2020

4.  Dodatek č. 2. k Vnitřnímu řádu školní jídelny, č.j. 54/2019

5.  ŠVP ZV Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, verze 2 – aktualizace k 1.9.2020, č.j. 30/2020

6.  ŠVP ŠD – Svět kolem nás, č.j. 33/2020

7.  Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019-2020

8.  Volby do ŠR

9.  Různé

10.Diskuze a připomínky

Průběh jednání:

                 1. Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné.

                 2. Byl předložen a projednán Školní řád ZŠ č.j. 31/2020:

                         v části 7. Používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole se 
                         doplňuje věta Žák smí telefon nebo dotykové zařízení použít v nezbytném rozsahu,
                         je-li to ze zdravotních důvodů.

                  Do školního řádu se vkládá následující text:

F. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

(4) Zákonní zástupci mají povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování distančním způsobem v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školská rada souhlasí s hodnocením klasifikačním stupněm doplněným o slovní hodnocení.

3. Byl předložen a projednán Vnitřní řád školní družiny, č.j. 34/2020 – aktualizace k 1.9.2020

4. Byl předložen a projednán Dodatek č. 2. k Vnitřnímu řádu školní jídelny, č.j. 54/2019 – aktualizace bodu č. 8. – ceny platné od 1.9.2020

        5. Byl předložen a projednán ŠVP ZV Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, verze 2 – aktualizace k 1.9.2020, č.j. 30/2020 

 Do ŠVP byly zapracovány dodatky č. 1.- Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, č.2. doplnění Učebních osnov Tělesné výchovy ve 3. a 4. ročníku,  č.3. organizace PSPP

Aktualizace učiva Aj

 6. Byl předložen a projednán ŠVP ŠD – Svět kolem nás, č.j. 33/2020 – aktualizace k 1.9.2020

7. Byla předložena a projednána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019-2020

      8. Volby do ŠR   

      9. Různé – Rozbor hospodaření za rok 2019, rozpočet pro rok 2020

 

                   seznámení s Ročním plánem školy 2020 – 2021

                     seznámení s Plánem školních akcí 2020 – 2021

                     změny v pedagogickém sboru 

                     nabídka kroužků ve školním roce 2020-2021   

     10.  diskuze a připomínky   

 

Usnesení: 

1/2020 Byl schválen ŠVP ZV Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, verze 2 – aktualizace k 1.9.2020, č.j. 30/2020

2/2020 Byl schválen Školní řád ZŠ č.j. 31/2020

3/2020 Byl schválen Vnitřní řád školní družiny, č.j. 34/2020

4/2020 Dodatek č. 2. k Vnitřnímu řádu školní jídelny, č.j. 54/2019 – aktualizace bodu č. 8. – ceny platné od 1.9.2020

5/2020 Byl schválen ŠVP ŠD – Svět kolem nás, č.j. 33/2020 – aktualizace k 1.9.2020 

6/2020 Byla schválena Výroční zpráva 2019-2020

 

Zapsala: Mgr. Jana Holcová

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist