Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 29. 8. 2012

Program:

1) usnesení ze školské rady 26. 6. 2012

2) seznámení s nabídkou zájmových kroužků pro žáky na školní rok 2012/13

3) seznámení s nabídkou zájmových kroužků pro žáky na školní rok 2012/13

4) změny ŠVP k 1. 9. 2012 - ŠVP se doplňuje o standardy pro základní vzdělání

5) změny Školního řádu - součástí ŠŘ se k 1. 9. 2012 stávají pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6) změny v pedagogickém sboru

7) vyjádření stanoviska k slovnímu hodnocení

Usnesení:

1) Školská rada se seznámila s plánem akcí pro školní rok 2012/13

2) Školská rada se seznámila s nabídkou zájmových kroužků pro žáky na školní rok 2012/13

3) školská rada se seznámila a schválila doplnění ŠVP o standardy pro základní vzdělávání od 1. 9. 2012

4) Školská rada se seznámila a schválila pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - součást ŠŘ od 1. 9. 2012

5) Školská rada se seznámila se změnami v pedagogickém sboru

6) Školská rada souhlasí se slovním hodnocením u žáků s vývojovými poruchami učení

Zapsala: Rambousková M

Četly:      Šplíchalová M.

Hubinková  V.

V Trstěnici, 29. 8. 2012

 

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám  podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy v našem případě Obecní úřad Trstěnice, který zároveň  stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Na základě rozhodnutí OÚ Trstěnice má školská rada tři členy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci  školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Úkolem ředitele školy je zajistit v souladu s volebním řádem  uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady jsou 3 roky a jednání se uskuteční  minimálně dvakrát ročně.

 

Úkoly školské rady

a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzděláváních programů a jejich následnému  uskutečňování,                       

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů  rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje  se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Výsledky voleb zástupce rodičů do Školské rady ZŠ a MŠ Trstěnice, okres Svitavy

7.10. -14.10. 2011

Veronika Hubinková                                22 hlasů

Jana Mertlová                                          11 hlasů

Marie Pecháčková                                   13 hlasů

Pavlína Vejrychová                                   7 hlasů

Zdrželo se nebo nehlasovalo                       8 hlasů

 

Všem zákonným zástupcům děkujeme za hojnou účast ve volbách.

Navrhovaným kandidátkám děkujeme za ochotu a spolupráci při volbách.

 

 

 

 

 

Školská rada byla zřízena 2. června 2005. Má 3 členy.  

Mgr. Šplíchalová, Marcela – předsedkyně, zástupce zřizovatele
Mgr. Rambousková, Monika – zástupce pedagogů
Hubinková, Veronika – zástupce rodičů
 

    Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám  podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy v našem případě Obecní úřad Trstěnice, který zároveň  stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Na základě rozhodnutí OÚ Trstěnice má školská rada tři členy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci  školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Úkolem ředitele školy je zajistit v souladu s volebním řádem  uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady jsou 3 roky a jednání se uskuteční  minimálně dvakrát ročně.

 

Úkoly školské rady

a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzděláváních programů a jejich následnému  uskutečňování,                       

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů  rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje  se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist