Zápis z jednání školské rady – 21.5. 2020

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.      Výuka v období od 11.3.2020

2.      Návrat žáků 1. st. k 25.5.2020

3.      Různé 

Průběh jednání:

1.      Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné.

 

2.      Ředitelka školy informovala  přítomné, jakým způsobem probíhala komunikace s žáky a rodiči v době uzavření škol od 11.3.2020. 

Hned 11.3 byla sestavena databáze tel. a emailových kontaktů na  žáky a zákonné zástupce, u žáků 2. st. byly vytvořeny skupiny na Messengeru, na 1. st. využíván i WhatsApp.

Zhruba po prvním týdnu byla nastavena komunikace na 1.st. tak, že domácí práce bude zadávána 2 x týdně – v neděli večer s termínem odevzdání do středy a ve středu s termínem odevzdání do soboty, tak aby si rodiče mohli zvolit, kdy se mohou spolu se svými dětmi práci věnovat.

Na 2. st. probíhala komunikace zejména přes Messenger, částečně přes email. Jako nevyhovující se ukázala snaha o on-line hodiny přes Messenger, kterých se mohlo najednou účastnit pouze 8 osob. Výuka a zadávání prací probíhalo u Čj, M, a Aj tak, aby množství práce  a četnost odpovídalo hodinové  dotaci těchto předmětů. U naukových předmětů byla práce zadávána 1 x týdně, objem učiva odpovídal cca 2 vyučovacím hodinám.  Práce z výchov zadávána nebyla. Po cca 3 – 4 týdnech jsme začali připravovat spuštění on-line výuky v aplikaci Teams. Plně se výuka v této aplikaci na 2.st. rozběhla po Velikonocích, žáci měli daný pevný rozvrh on-line hodin (12-13 h týdně) a k tomu dostávali domácí úkoly.

Postupně si tuto aplikaci vyzkoušeli i vyučující na 1. st. a on-line hodiny měli i žáci 1. ročníku. Hlavní část komunikace probíhala na 1.st. i nadále prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí – ty využívali zejména rodiče k odevzdávání domácích úkolů. Na 1. st. pracovali také s platformou Škola v pyžamu.

Na 1. st. probíhala komunikace se všemi žáky, ojediněle se vyskytovala situace, že byly úkoly odevzdávány později, vždy to ale bylo s omluvou.

Na 2. st. byla špatná komunikace s žákem 6. r. – neměl, počítač a internet. Práci chtěl zasílat e-mailem, úkoly si přečetl přes mobil, pokud se dostal na internet. Některé úkoly dostal v papírové podobě. Řešení zasílal se zpožděním.

V 7. ročníku byla obtížná komunikace s jednou žákyní – její práce odpovídala školním výkonům, někdy se výuky účastnila, někdy ne, úkoly někdy plnila, někdy ne, často je odevzdávala se zpožděním.

Největší problém byl s jedním žákem 9. ročníku – on-line hodin se téměř neúčastnil, většinu zadané práce nesplnil nebo s velkým zpožděním.

Ve všech 3 případech jsme se snažili komunikovat s rodiči a přimět žáky k práci, nabízena byla i individuální výuka, možnost práce na PC ve škole – nabídky nebyly využity.

 

3.      Dle předběžných informací se k 25.5.2020 se do školy vrátí cca 60 % žáků. Ve škole budou dodržena veškerá hygienická opatření, vycházející z manuálu MŠMT. Se zaměstnanci byl probrán standard úklidu dle doporučení MŠMT, Byl vydán pokyn pro zařízení školního stravování v souvislosti s výskytem COVID-19, Zpřísněná pravidla úklidu pro ZŠ a MŠ.

K 1.6.2020 se do školy vrátí žáci 2.st. V jeden den budou ve škole vždy jen dva ročníky. Každý ročník bude chodit do školy 2 x týdně, 1 x týdně bude pokračovat výuka v aplikaci Teams. 

4.      diskuze a připomínky

 

Zapsala: Mgr. Jana Holcová

 

 

 

Zápis z jednání školské rady – 29. 8. 2019

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.      Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

2.      Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

3.      Různé

 

Průběh jednání:

1.      Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné. 

2.      Byl předložen a projednán školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Ve školním řádu byla upravena pravidla pro používání mobilních telefonů. Školní řád byl rovněž doplněn o pravidla platná pro zaměstnance školy. 

3.      Byla předložena a projednána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019 

4.      Různé – Koncepce rozvoje školy 2019-2024,

Provozní řád základní školy, od 1.9.2019, č. j. 53/2019

Vnitřní řád školní jídelny, od 1.9.2019 č.j. 54/2019

Organizační řád školní jídelny, od 1.9.2019 č.j. 55/2019

Rozbor hospodaření za rok 2018, rozpočet pro rok 2019

seznámení s Ročním plánem školy 2019 – 2020

seznámení s Plánem školních akcí 2019 – 2020

změny v pedagogickém sboru

nabídka kroužků ve školním roce 2019-2020

slovní hodnocení

 

5.      diskuze a připomínky

 

Usnesení:

 

3/2019 Byl schválen Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

4/2019 Byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

 

 Zapsala: Mgr. Marcela Šplíchalová

 

Zápis z jednání školské rady – 29. 1. 2019

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1. Volba předsedy a zapisovatele

2. Jednací řád

3. Různé

Průběh jednání:

1.      Paní ředitelka Mgr. Simona Kubešová přivítala přítomné. Členové školské rady podali návrhy na předsedu Mgr. Jana Holcová a zapisovatelku Mgr. Marcela Šplíchalová.

Oba návrhy byly odhlasovány.

 

2.      Byl přečten a projednán jednací řád školy.

 

3.      Byl stanoven termín jednání další školské rady.

 

Usnesení:

 

1/2019 Školská rada jednomyslně zvolila předsedu Mgr. Janu Holcovou  a zapisovatelku Mgr. Marcelu Šplíchalovou.

 

2/2019 Byl schválen nový jednací řád. Tímto pozbývá platnost jednací řád ze dne 30.9.2005 a nový nabývá účinnosti dnem 1.2.2019.

 

Příští zasedání školské rady se uskuteční v ředitelně ZŠ. Termín byl stanoven na 29.8.2019 v 16 hodin.

  

Zapsala: Mgr. Marcela Šplíchalová

 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 31.8.2018

 Program: 

1.      Usnesení ze ŠR ze dne 16.5.2018 

2.      Provozní řád základní školy, od 1.9.2018, č. j. 49/2018

3.      Organizační řád ZŠ, od 1.9.2018, č.j. 50/2018

4.      Vnitřní řád školní jídelny, od 1.9.2018 č.j. 46/2018

5.      Provozní řád školní jídelny, od 1.9.2018 č.j. 47/2018

6.      Vnitřní řád školní družiny, od 1.9.2018 č.j. 45/2018

7.      Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

8.      Rozbor hospodaření za rok 2017, rozpočet pro rok 2018

9.      Vize školy

10.  seznámení s Ročním plánem školy 2018 – 2019

11.  seznámení s Plánem školních akcí 2018 – 2019

12.  změny v pedagogickém sboru

13.  nabídka kroužků ve školním roce 2018-2019

14.  vyjádření stanoviska ke slovnímu hodnocení

15.  diskuze a připomínky

 

Usnesení: 

1.      ŠR schválila Provozní řád základní školy, od 1.9.2018, č. j. 49/2018 

2.      ŠR schválila Organizační řád ZŠ, od 1.9.2018, č.j. 50/2018

3.      ŠR schválila Vnitřní řád školní jídelny, od 1.9.2018 č.j. 46/2018

4.      ŠR schválila Provozní řád školní jídelny, od 1.9.2018 č.j. 47/2018

5.      ŠR schválila Vnitřní řád školní družiny, od 1.9.2018 č.j. 45/2018

6.      ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018

7.        ŠR se seznámila s Vizí školy

8.      ŠR neměla připomínky k rozboru hospodaření za rok 2017, seznámila se s dosavadními výdaji
         za rok 2018

9.      ŠR se seznámila s  Ročním plánem školy 2018 – 2019

10.  ŠR se seznámila s Plánem školních akcí 2018 – 2019

11.  ŠR se seznámila se změnami v pedagogickém sboru

12.  ŠR se seznámila s nabídka kroužků ve školním roce 2018-2019

13.  ŠR souhlasí se slovním hodnocením žáků s vývojovými poruchami učení a chování

                                                                                                        Zapsala: Mgr. Jana Holcová
                                                                                                      
                                                                                                         
 V Trstěnici,  31.8.2018 

 

Volby zástupce z řad zákonných zástupců

do Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice

 

Volby byly vyhlášeny dne: 30. 10. 2017

Navrženi byli tito kandidáti:

1. Ing. Brzková Kateřina

2. Vopařilová Lucie

3. Hubinková Veronika

4. MUDr. Cacková Petra

5. Žroutová Petra, DiS.

6. Mgr. Šplíchalová Marcela

7. JUDr. Pecháček Martin

8. Kuchtová Ivana

Volby proběhly v týdnu: 1. 12. – 8. 12. 2017

Výsledky voleb

1. Ing. Brzková Kateřina …………………………………. 1

2. Vopařilová Lucie……………………………………… 8

3. Hubinková Veronika…………………………………… 15

4. MUDr. Cacková Petra………………………………… 6

5. Žroutová Petra, DiS.………………………………… 19

6. Mgr. Šplíchalová Marcela……………………………. 12

7. JUDr. Pecháček Martin……………………………….. 13

8. Kuchtová Ivana……………………………………………. 4

Závěr: Zástupcem z řad zákonných zástupců do Školské rady byla zvolena Žroutová Petra.

V Trstěnici 11.12. 2017

Zapsala: Mgr. J. Holcová 

Volby proběhly dne: 1. 12. 2017

Výsledky voleb - pedagogičtí pracovníci

1. Mgr. Jiroutová Lada…………….. 0 hlasů

2. Mgr. Holcová Jana……………… 6 hlasů

3. Mgr. Rambousková Monika……. 1 hlas

4. Mgr. Šperková Alena…………… 0 hlasů

5. Mgr. Šrámková Hana…………… 0 hlasů

6. Mgr. Teplý Petr………………… 1 hlas

7. Mgr. Vislocká Silvia……………. 0 hlasů

8. Mgr. Vondrová Jana……………. 0 hlasů

Závěr: Zástupcem z řad pedagogických pracovníků do Školské rady byla

zvolena Mgr. Jana Holcová.

V Trstěnici 11.12. 2017

Zapsala: Mgr. J. Holcová

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist