Zápis z jednání

Zápis z jednání školské rady – 31. 8. 2020

Přítomni: členové školské rady
Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová
Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová
host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.  Přivítání

2.  Školní řád ZŠ č.j. 31/2020, hodnocení ve školním roce 2020-2021

3.  Vnitřní řád školní družiny, č.j. 34/2020

4.  Dodatek č. 2. k Vnitřnímu řádu školní jídelny, č.j. 54/2019

5.  ŠVP ZV Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, verze 2 – aktualizace k 1.9.2020, č.j. 30/2020

6.  ŠVP ŠD – Svět kolem nás, č.j. 33/2020

7.  Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019-2020

8.  Volby do ŠR

9.  Různé

10.Diskuze a připomínky

Průběh jednání:

                 1. Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné.

                 2. Byl předložen a projednán Školní řád ZŠ č.j. 31/2020:

                         v části 7. Používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole se 
                         doplňuje věta Žák smí telefon nebo dotykové zařízení použít v nezbytném rozsahu,
                         je-li to ze zdravotních důvodů.

                  Do školního řádu se vkládá následující text:

F. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

(4) Zákonní zástupci mají povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování distančním způsobem v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školská rada souhlasí s hodnocením klasifikačním stupněm doplněným o slovní hodnocení.

3. Byl předložen a projednán Vnitřní řád školní družiny, č.j. 34/2020 – aktualizace k 1.9.2020

4. Byl předložen a projednán Dodatek č. 2. k Vnitřnímu řádu školní jídelny, č.j. 54/2019 – aktualizace bodu č. 8. – ceny platné od 1.9.2020

        5. Byl předložen a projednán ŠVP ZV Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, verze 2 – aktualizace k 1.9.2020, č.j. 30/2020 

 Do ŠVP byly zapracovány dodatky č. 1.- Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, č.2. doplnění Učebních osnov Tělesné výchovy ve 3. a 4. ročníku,  č.3. organizace PSPP

Aktualizace učiva Aj

 6. Byl předložen a projednán ŠVP ŠD – Svět kolem nás, č.j. 33/2020 – aktualizace k 1.9.2020

7. Byla předložena a projednána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019-2020

      8. Volby do ŠR   

      9. Různé – Rozbor hospodaření za rok 2019, rozpočet pro rok 2020

 

                   seznámení s Ročním plánem školy 2020 – 2021

                     seznámení s Plánem školních akcí 2020 – 2021

                     změny v pedagogickém sboru 

                     nabídka kroužků ve školním roce 2020-2021   

     10.  diskuze a připomínky   

 

Usnesení: 

1/2020 Byl schválen ŠVP ZV Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, verze 2 – aktualizace k 1.9.2020, č.j. 30/2020

2/2020 Byl schválen Školní řád ZŠ č.j. 31/2020

3/2020 Byl schválen Vnitřní řád školní družiny, č.j. 34/2020

4/2020 Dodatek č. 2. k Vnitřnímu řádu školní jídelny, č.j. 54/2019 – aktualizace bodu č. 8. – ceny platné od 1.9.2020

5/2020 Byl schválen ŠVP ŠD – Svět kolem nás, č.j. 33/2020 – aktualizace k 1.9.2020 

6/2020 Byla schválena Výroční zpráva 2019-2020

 

Zapsala: Mgr. Jana Holcová

 

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist