15.03. 21

 

Schůzka školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice 11. 3. 2021 od 17 hodin

 

Přítomní členové školské rady:

Předseda:        Jana Holcová (zástupce učitelů)

Členové:         Petra Žroutová (zástupce rodičů – připojena online)

Marcela Šplíchalová (zástupce zřizovatele)

 

Hosté:             Simona Kubešová, ředitelka ZŠ a MŠ Trstěnice

                        Roman Kmošek, starosta obce

Hosté připojeni online:

                        Silvia Kadidlová, učitelka

                        Jan Chadima, učitel

                        Markéta Hronová, učitelka

                        Monika Havelková, asistentka pedagoga

                        Lucie Vopařilová, asistentka pedagoga

                        Šárka Lorencová, asistentka pedagoga

 

Program jednání:

-          připomínky k distanční výuce na ZŠ a MŠ Trstěnice

-          připomínky k péči o děti rodičů vybraných profesí, které školu navštěvovaly v týdnu 1.3.- 5.3. 2021

-          připomínky ke komunikaci školy s rodiči

Schůzi zahájila M Šplíchalová.

Distanční výuka pro 1., 2. a 3. třídu začala 1. března 2021, 4. a 5. třída je na distanční výuce od října 2020. Většina rodičů prvního stupně je s výukou spokojena, vyhovuje jim komunikace s učiteli, množství zadávané práce, kontrola a četnost zadávání úkolů. Připomínkován byl počet online hodin, někteří rodiče by uvítali jejich navýšení a změnu formátu, ve kterém je zadávána práce navíc.

Připomínky byly vzaty na vědomí. Paní ředitelka S. Kubešová a tř. učitelka J. Holcová uvedly, že situaci promyslí a zváží možnost nastavení individuálních konzultací pro děti prvního stupně s vyučujícími.

 

 

 

Žáci 2. stupně jsou na distanční výuce od října 2020, s výjimkou prosince 2020, kdy probíhala střídavá prezenční výuka. Připomínky k výuce uvádí M. Šplíchalová (rodič dítěte v 8. třídě). Důrazně připomínkovány byly:

-          nedostatečná délka online hodin

-          nekvalitní, nedostatečné či přehnaně náročné informace a studijní materiály poskytované žákům 2. stupně

-          náplň práce konzultačních hodin v předmětech D, Z, OV, kdy je zadáváno málo práce, na nízké úrovni

-          nevhodné zvukové doprovody při výuce

Všechny připomínky byly konfrontovány a konzultovány s online přítomnými učiteli. Na zajištění nápravy a zvýšení kvality výuky bude, dle paní ředitelky S. Kubešové, dohlédnuto a bude zjednána náprava, vycházející z možností a schopností jednotlivých učitelů.

Další připomínky, které byly v řešení, se týkaly chodu školy v prvním týdnu distanční výuky. Školu navštěvovaly děti rodičů potřebných profesí.

Připomínkováno bylo:

-          nevhodné umísťování dětí při online výuce po dvou k jednomu zařízení

-          nedostatečný dohled a kontrola nad dětmi a nad jejich vypracovanými úkoly

-          nevhodné a málo vstřícné chování paní asistentek v komunikaci s dětmi

Připomínky vzešly ze stran rodičů i ze strany pana starosty R. Kmoška. Uvedl, že pro obec jsou škola a udržení mladých rodin v obci jednou z priorit. Do školního areálu a vybavení školy obec investovala od roku 2018 7 mil. Kč, proto je pro něj takový přístup pracovníků školy nepřijatelný. Požaduje, aby se asistentky chovaly k dětem vstřícně.

Celá situace byla řešena již na poradě 5.3. 2021. Rodičům byl zaslán emailem dopis s popisem povinností školy v takovéto situaci. V dopise nebyla rodiči ani panem starostou shledána potřebná vstřícnost a porozumění. Někteří rodiče na situaci reagovali vstupem na OČR nebo ponecháním potomků v péči rodinných příslušníků. Od 8.3. 2021 došlo k nápravě jak při zajištění online hodin – děti sedí každý u jednoho tabletu, tak i k větší vstřícnosti směrem k dětem i jejich rodičům. Během schůze došlo ke konfrontaci celé situace s online přítomnými p. asistentkami a ostatními přítomnými.

Poslední bod jednání se týkal nedostačující a nevhodné komunikace školy a některých třídních učitelů s rodiči. Problémy se projevily při zavádění nové aplikace Bakaláři. Rodiče podle p. Šplíchalové nedostali potřebné informace k instalaci ani k důvodu a používání dané aplikace. Dále p. Šplíchalová vznesla prosbu, aby komunikace ohledně preventivních programů a dalšího dění školy probíhala ve stejném duchu informovanosti, jako se tak dělo, při prezenční výuce.

Roman Kmošek a M. Šplíchalová požadují, aby škola veškeré připomínky vzala na vědomí a zjednala jejich nápravu.

Paní ředitelka a přítomní učitelé souhlasili.

Schůzka skončila: 18:40 hodin

Zapsala: J. Holcová

Ověřily: P. Žroutová

               M. Šplíchalová

Zápis z jednání školské rady – 31. 8. 2020

Přítomni: členové školské rady
Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová
Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová
host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.  Přivítání

2.  Školní řád ZŠ č.j. 31/2020, hodnocení ve školním roce 2020-2021

3.  Vnitřní řád školní družiny, č.j. 34/2020

4.  Dodatek č. 2. k Vnitřnímu řádu školní jídelny, č.j. 54/2019

5.  ŠVP ZV Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, verze 2 – aktualizace k 1.9.2020, č.j. 30/2020

6.  ŠVP ŠD – Svět kolem nás, č.j. 33/2020

7.  Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019-2020

8.  Volby do ŠR

9.  Různé

10.Diskuze a připomínky

Průběh jednání:

                 1. Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné.

                 2. Byl předložen a projednán Školní řád ZŠ č.j. 31/2020:

                         v části 7. Používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole se 
                         doplňuje věta Žák smí telefon nebo dotykové zařízení použít v nezbytném rozsahu,
                         je-li to ze zdravotních důvodů.

                  Do školního řádu se vkládá následující text:

F. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

(4) Zákonní zástupci mají povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování distančním způsobem v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

Školská rada souhlasí s hodnocením klasifikačním stupněm doplněným o slovní hodnocení.

3. Byl předložen a projednán Vnitřní řád školní družiny, č.j. 34/2020 – aktualizace k 1.9.2020

4. Byl předložen a projednán Dodatek č. 2. k Vnitřnímu řádu školní jídelny, č.j. 54/2019 – aktualizace bodu č. 8. – ceny platné od 1.9.2020

        5. Byl předložen a projednán ŠVP ZV Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, verze 2 – aktualizace k 1.9.2020, č.j. 30/2020 

 Do ŠVP byly zapracovány dodatky č. 1.- Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, č.2. doplnění Učebních osnov Tělesné výchovy ve 3. a 4. ročníku,  č.3. organizace PSPP

Aktualizace učiva Aj

 6. Byl předložen a projednán ŠVP ŠD – Svět kolem nás, č.j. 33/2020 – aktualizace k 1.9.2020

7. Byla předložena a projednána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019-2020

      8. Volby do ŠR   

      9. Různé – Rozbor hospodaření za rok 2019, rozpočet pro rok 2020

 

                   seznámení s Ročním plánem školy 2020 – 2021

                     seznámení s Plánem školních akcí 2020 – 2021

                     změny v pedagogickém sboru 

                     nabídka kroužků ve školním roce 2020-2021   

     10.  diskuze a připomínky   

 

Usnesení: 

1/2020 Byl schválen ŠVP ZV Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, verze 2 – aktualizace k 1.9.2020, č.j. 30/2020

2/2020 Byl schválen Školní řád ZŠ č.j. 31/2020

3/2020 Byl schválen Vnitřní řád školní družiny, č.j. 34/2020

4/2020 Dodatek č. 2. k Vnitřnímu řádu školní jídelny, č.j. 54/2019 – aktualizace bodu č. 8. – ceny platné od 1.9.2020

5/2020 Byl schválen ŠVP ŠD – Svět kolem nás, č.j. 33/2020 – aktualizace k 1.9.2020 

6/2020 Byla schválena Výroční zpráva 2019-2020

 

Zapsala: Mgr. Jana Holcová

 

Zápis z jednání školské rady – 21.5. 2020

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.      Výuka v období od 11.3.2020

2.      Návrat žáků 1. st. k 25.5.2020

3.      Různé 

Průběh jednání:

1.      Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné.

 

2.      Ředitelka školy informovala  přítomné, jakým způsobem probíhala komunikace s žáky a rodiči v době uzavření škol od 11.3.2020. 

Hned 11.3 byla sestavena databáze tel. a emailových kontaktů na  žáky a zákonné zástupce, u žáků 2. st. byly vytvořeny skupiny na Messengeru, na 1. st. využíván i WhatsApp.

Zhruba po prvním týdnu byla nastavena komunikace na 1.st. tak, že domácí práce bude zadávána 2 x týdně – v neděli večer s termínem odevzdání do středy a ve středu s termínem odevzdání do soboty, tak aby si rodiče mohli zvolit, kdy se mohou spolu se svými dětmi práci věnovat.

Na 2. st. probíhala komunikace zejména přes Messenger, částečně přes email. Jako nevyhovující se ukázala snaha o on-line hodiny přes Messenger, kterých se mohlo najednou účastnit pouze 8 osob. Výuka a zadávání prací probíhalo u Čj, M, a Aj tak, aby množství práce  a četnost odpovídalo hodinové  dotaci těchto předmětů. U naukových předmětů byla práce zadávána 1 x týdně, objem učiva odpovídal cca 2 vyučovacím hodinám.  Práce z výchov zadávána nebyla. Po cca 3 – 4 týdnech jsme začali připravovat spuštění on-line výuky v aplikaci Teams. Plně se výuka v této aplikaci na 2.st. rozběhla po Velikonocích, žáci měli daný pevný rozvrh on-line hodin (12-13 h týdně) a k tomu dostávali domácí úkoly.

Postupně si tuto aplikaci vyzkoušeli i vyučující na 1. st. a on-line hodiny měli i žáci 1. ročníku. Hlavní část komunikace probíhala na 1.st. i nadále prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí – ty využívali zejména rodiče k odevzdávání domácích úkolů. Na 1. st. pracovali také s platformou Škola v pyžamu.

Na 1. st. probíhala komunikace se všemi žáky, ojediněle se vyskytovala situace, že byly úkoly odevzdávány později, vždy to ale bylo s omluvou.

Na 2. st. byla špatná komunikace s žákem 6. r. – neměl, počítač a internet. Práci chtěl zasílat e-mailem, úkoly si přečetl přes mobil, pokud se dostal na internet. Některé úkoly dostal v papírové podobě. Řešení zasílal se zpožděním.

V 7. ročníku byla obtížná komunikace s jednou žákyní – její práce odpovídala školním výkonům, někdy se výuky účastnila, někdy ne, úkoly někdy plnila, někdy ne, často je odevzdávala se zpožděním.

Největší problém byl s jedním žákem 9. ročníku – on-line hodin se téměř neúčastnil, většinu zadané práce nesplnil nebo s velkým zpožděním.

Ve všech 3 případech jsme se snažili komunikovat s rodiči a přimět žáky k práci, nabízena byla i individuální výuka, možnost práce na PC ve škole – nabídky nebyly využity.

 

3.      Dle předběžných informací se k 25.5.2020 se do školy vrátí cca 60 % žáků. Ve škole budou dodržena veškerá hygienická opatření, vycházející z manuálu MŠMT. Se zaměstnanci byl probrán standard úklidu dle doporučení MŠMT, Byl vydán pokyn pro zařízení školního stravování v souvislosti s výskytem COVID-19, Zpřísněná pravidla úklidu pro ZŠ a MŠ.

K 1.6.2020 se do školy vrátí žáci 2.st. V jeden den budou ve škole vždy jen dva ročníky. Každý ročník bude chodit do školy 2 x týdně, 1 x týdně bude pokračovat výuka v aplikaci Teams. 

4.      diskuze a připomínky

 

Zapsala: Mgr. Jana Holcová

 

 

 

Zápis z jednání školské rady – 29. 8. 2019

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.      Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

2.      Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

3.      Různé

 

Průběh jednání:

1.      Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné. 

2.      Byl předložen a projednán školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Ve školním řádu byla upravena pravidla pro používání mobilních telefonů. Školní řád byl rovněž doplněn o pravidla platná pro zaměstnance školy. 

3.      Byla předložena a projednána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019 

4.      Různé – Koncepce rozvoje školy 2019-2024,

Provozní řád základní školy, od 1.9.2019, č. j. 53/2019

Vnitřní řád školní jídelny, od 1.9.2019 č.j. 54/2019

Organizační řád školní jídelny, od 1.9.2019 č.j. 55/2019

Rozbor hospodaření za rok 2018, rozpočet pro rok 2019

seznámení s Ročním plánem školy 2019 – 2020

seznámení s Plánem školních akcí 2019 – 2020

změny v pedagogickém sboru

nabídka kroužků ve školním roce 2019-2020

slovní hodnocení

 

5.      diskuze a připomínky

 

Usnesení:

 

3/2019 Byl schválen Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

4/2019 Byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

 

 Zapsala: Mgr. Marcela Šplíchalová

 

Zápis z jednání školské rady – 29. 1. 2019

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1. Volba předsedy a zapisovatele

2. Jednací řád

3. Různé

Průběh jednání:

1.      Paní ředitelka Mgr. Simona Kubešová přivítala přítomné. Členové školské rady podali návrhy na předsedu Mgr. Jana Holcová a zapisovatelku Mgr. Marcela Šplíchalová.

Oba návrhy byly odhlasovány.

 

2.      Byl přečten a projednán jednací řád školy.

 

3.      Byl stanoven termín jednání další školské rady.

 

Usnesení:

 

1/2019 Školská rada jednomyslně zvolila předsedu Mgr. Janu Holcovou  a zapisovatelku Mgr. Marcelu Šplíchalovou.

 

2/2019 Byl schválen nový jednací řád. Tímto pozbývá platnost jednací řád ze dne 30.9.2005 a nový nabývá účinnosti dnem 1.2.2019.

 

Příští zasedání školské rady se uskuteční v ředitelně ZŠ. Termín byl stanoven na 29.8.2019 v 16 hodin.

  

Zapsala: Mgr. Marcela Šplíchalová

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist