Žákovský parlament

 8. setkání 28. 4. 2022

 

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

 

Program:

1.     Reflexe zástupců tříd k preventivního programu Policie ČR (Vlastní bezpečí a Prevence rizikového chování) – kladné hodnocení programu žáky

2.     Odjezd do Legolandu – doplňující informace

3.     Rej ČARODĚJNIC – 29.4. 2022

Seznámení s programem, maska čarodějnice, pomůcky k pracovním činnostem ve třídě

4.     Preventivní programy a besedy na školní rok 2022/2023 – návrhy a náměty od zástupců tříd. (Jaké programy by žáci uvítali?)

5.     Omezené chození po trávě v areálu školy (využíváme asfaltových a zpevněných cest)

6.     Šetříme energiemi – zhasínání světel ve třídě a na chodbě

7.     Plánované akce:

3.5. 2022 - Přírodovědná soutěž v SVČ Litomyšl

12.5. 2022 – Divadlo na ZŠ

19.5. 2022- Dopravní výchova v SVČ Litomyšl (4. a 5. třída)- testy a praktická jízda

20.5. 2022 – Motýlí cirkus (ŠD a žáci 1. stupně)

V řešení realizace motivačního programu (motivace k učení)- SVP Alfa Svitavy (2. st. ZŠ)

8.     Připomenutí slušného chování – POZDRAVÍME!

9.     Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Nebyly vzneseny

 

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ve školním roce 2021/2022
Školní rok 2021/2022
Obory s talentovou zkouškou
Obory bez talentové zkoušky

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení

31.10.2021
31.01.2021

Zákonný zástupce uchazeče podá přihlášku řediteli SŠ

do 30.11.2021

01.03.2022

Předání zápisového lístku zákonným zástupcům uchazeče

do 30.11.2021
do 15.3.2022

Termíny talentové/školní zkoušky

Obory s talentovou zkouškou: 2.1.-15.1.2022

 

Gymnázium se sportovní přípravou: 2.1.-15.2.2022

Obory s maturitní zkouškou: 12.-28.4.2022   

 

Obory s výučním listem:         22.-30.4.2022

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté obory:                          12.-13.4.2022                          Šestileté a osmileté:                   19.-20.4.2022                   Náhradní termín:                      10.-11.5.2022

Čtyřleté obory:                          12.-13.4.2022                          Šestileté a osmileté:                   19.-20.4.2022                   Náhradní termín:                      10.-11.5.2022 

Zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky

Obory s talentovou zkouškou: do 20.1.2022                               Gymnázium se sportovní přípravou: do 20.2.2022

Obory s maturitní zkouškou: 30.4.2022   resp. 2.5.2022                         Obory s výučním listem:         22.-30.4.2022

Podání odvolání proti nepřijetí

do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí

Odevzdání zápisového lístku řediteli SŠ

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
 

Žáci devátých a případně pátých ročníku obdrží přihlášku k navazujícímu studiu v tištěné podobě od svého třídního učitele a vyplněnou mu ji odevzdají. Výchovný poradce přenese odevzdané údaje do aplikace Bakaláři. Ředitel základní školy tiskne z aplikace Bakaláři vyplněné přihlášky, zákonní zástupci žáků je podepsané zašlou nebo osobně donesou na příslušnou školu.

Pokud je pro Vámi vybraný obor nezbytné potvrzení od lékaře, zajistěte si, prosím, včasné objednání na lékařskou prohlídku.

 

Prosíme žáky a jejich zákonné zástupce, aby sledovali případná mimořádná opatření, která s přijímacím řízením souvisí, na webových stránkách MZ a MŠMT. O aktuálních mimořádných opatřeních a změnách v harmonogramu přijímacího řízení vás budeme informovat mailem, aplikací MS Teams a prostřednictvím školních  webových stránek.

https://www.mzcr.cz/

Další informace:

 
Mgr. Markéta Hronová
Výchovný poradce

 Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní.

 

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. 

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

§ Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby. Více informací naleznete zde

 

 

Na termínu testování na naší ZŠ se domluvte na tel. čísle 605 073 621.

 

Vyhlášení termínů jednotné přijímací zkoušky  

Termín školní příjímací zkoušky musí ředitelé středních škol stanovit do 9. dubna 2021. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Výše uvedená úprava neplatí pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Více informací na: Jednotná přijímací zkouška 2021│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

Místo konání přijímací zkoušky

 

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. 
Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce
jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

 

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

 

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

 

Průběh přijímací zkoušky

 

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut stejně jako v loňském školním roce.
Test z matematiky trvá 85 minut stejně jako v školním roce.

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky

 

Ukončení příjímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je posunuto nejdříve na 19. května 2021. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

 

Zápisové lístky

 

Prodloužen do 30. dubna 2021 byl také termín, do kterého budou našim žákům vydány zápisové lístky. Žádné další změny, které byly v minulém školním roce (zkrácená lhůta pro odevzdání zápisových lístků, nemožnost odvolání), nakonec MŠMT schváleny nebyly. Termín pro odevzdání zápisových lístků je tedy stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

12.03. 21

Aktuální změny v přijímacím řízení na SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:


1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist