Výchovný poradce: Mgr. Monika Rambousková

Kontakty:       místnost: sborovna
                                   tel:  461 63 49 08   
                                   email:  rambouskovamonika@zstrstenice.cz 

Konzultační hodiny: středa 13.00 – 15.00 hod. po telefonické domluvě

Úkoly výchovného poradce:

1. Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí,   
vede   kartotéku integrovaných žáků a žáků s poruchami učení i chování.

2. Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.

3. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).

4. Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a metodikem prevence.

5. Výchovný poradce poskytuje metodickou pomoc učitelům školy.

 

Schránka důvěry

Výchovný poradce má řadu úkolů. Jedním z nich je pomáhat žákům při řešení problémů, výchovných, vzdělávacích, komunikačních, ale i osobních…

Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Výchovný poradce může být první v řadě těch, kdo mohou pomoci. Nabízím vám tedy možnost, svěřit se mi se svým problémem a společně pak najít řešení.

Neřešený problém se může velmi často stát zdrojem dalších nepříjemností.

Každý výchovný poradce je zavázán k dodržování pravidla respektování důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Jedinou výjimkou z pravidla respektování důvěrnosti je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.

Výchovný poradce je tu pro vás. Můžete mě kdykoli oslovit, domluvit si schůzku. Nebo můžete využít „schránky důvěry“, visí na chodbě pod schodištěm vedle IX. třídy nebo na můj e-mail rambouskovamonika@zstrstenice.cz .

 

 

 

08.09. 12Kontakty

Telefonická pomoc dětem 116 111

pomocinkabezpeci.cz      chat: linka bezpeci.cz

Toto číslo je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je ZDARMA z pevných i mobilních telefonů.

Rodičovská linka 840 111 234

Rodičovská linka je v provozu každý všední den odpoledne

pondělí, středa a pátek: 13 – 16 hod. úterý a čtvrtek : 16 – 19 hod.

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta – pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje.

Kdy vytočit číslo Rodičovské linky?

Na Rodičovskou linku se převážně obracejí rodiče, popřípadě ostatní členové rodiny:

* jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností apod.;
* kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je např. rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova apod.;
* jejichž děti mají psychické a osobnostní problémy, jako je např. zvýšená úzkostnost, nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod.;
* jejichž děti se staly obětí šikany či mají jiné školní problémy;
* poměrně často kontaktují Rodičovskou linku občané s dotazem, jak mají postupovat v případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí.

Kdo sedí na druhém konci telefonu?

Krizovou intervenci a poradenské služby po telefonu na Rodičovské lince zajišťují psychologové a odborní pracovníci. Pracovníci Rodičovské linky s volajícím problém nejen konzultují, ale dále ho mohou odkázat na příslušná odborná pracoviště v okolí jeho bydliště, neboť disponují celorepublikovou databází příslušných státních a nestátních institucí.
Odborní pracovníci na Rodičovské lince mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinného a výchovného poradenství. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci.

Zdroj: www.linkabezpeci.cz

 

 

 

Pedagogicko-psychologická poradna - profesní orientace

Pedagogicko-psychologická poradna nabízí pomoc při výběru školy studiem tzv. profesní orientace.

Jedná se o písemné testy a řízené rozhovory psychologa s žákem a rodiči, při kterých se posuzují schopnosti žáka, osobnostní předpoklady žáka a kariérová anamnéza.

Testy profesní orientace zatím provádí poradna zdarma.

 

Konzultace na Úřadu práce

Dalším vodítkem při výběru školy - budoucího povolání mohou být informace zaměstnanců úřadu práce, kteří mají 100% přehled o nabízených oborech a především o žádaných profesích a o profesích nepotřebných.

Žáky navštíví pracovník IPS (informační a poradenské středisko) při úřadu práce v rámci výuky, aby se seznámili s tímto pracovištěm. Mohou ho potom také navštívit sami dle svých potřeb, popř. s rodiči, kamarády apod.

 

Internetové odkazy, kde můžete hledat pomoc

 

 

 

 

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 

Přehled škol celé republiky najdete na www.atlasskolstvi.cz .

Přehled škol Pardubického kraje mají žáci k dispozici v tištěné podobě - brožura Atlas školství, kterou si mohou zapůjčit u výchovného poradce.

Ve škole mají žáci nabídky různých škol a důležité informace vyvěšeny na nástěnce výchovného poradce (přízemí učebnového pavilonu).

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání,

·  vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

·  je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

·  je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

·  velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

·  informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,

·  filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

·  poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,

·  údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol. Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Systém je pravidelně inovován a bude v dalších letech výrazně rozšířen v rámci pokračování projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství.

 

Na www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore najdete aktuální informace v legislativě týkající se přijímání na střední školy.

 

Na www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost najdete informace týkající se přijímání na střední školy v pardubickém kraji.

 

 

 

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist